1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 7ης / 20ῆς Ἰουλίου 2015, ὁ Πρόεδρος τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων» καί Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Καμμένος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ κ. Ἑλένης Τζούλη, τοῦ Δ/ντοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου, Πρέσβεως κ. Ἐλευθερίου Καραγιάννη, τοῦ Δ/ντοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου, Ἀντιπτεράρχου κ. Θεολόγου Συμεωνίδου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Βασιλείας Συμεωνίδου, τοῦ Ὑποδιευθυντοῦ ΓΔΑΕΕ, Ἀντιναυάρχου κ. Κυριάκου Κυριακίδου, τοῦ Ὑπασπιστοῦ τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, Ἀντισυνταγματάρχου κ. Θεοφάνους Καραπάτη, τῆς Βοηθοῦ Ὑπασπιστοῦ Ὑπουργοῦ, Ὑπολοχαγοῦ κ. Πανωραίας Χρονοπούλου, τοῦ κ. Γεωργίου Κοντορίνη καί τοῦ κ. Ἀθανασίου Καφαλῆ, μελῶν τῆς προσωπικῆς ἀσφαλείας τοῦ Ὑπουργοῦ, τοῦ φωτογράφου κ. Βασιλείου Συριοπούλου καί τοῦ Δημοσιογράφου κ. Ἀνδρέου Κούτρα, εἰς τό πλαίσιον ἐπισήμου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἐκαλωσώρισεν, περιστοιχούμενος ὑπό Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς ἐπικρατούσης ἀνά τόν κόσμον καί εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν ἀσταθοῦς πολιτικῆς καταστάσεως καί περί τῶν φαινομένων βίας καί ἐκτελέσεων ἀθῲων ἀνθρώπων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ ἀπαχθέντες εἰς Συρίαν Ἀρχιερεῖς καί περί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον, δύνανται νά διαδραματίσουν ἐναντίον τῶν φαινομένων αὐτῶν ἡ θρησκεία, ἰδιαιτέρως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον ἔχει διαπιστευθῆ τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων τῆς Ἱερουσαλήμ καί ὅλης τῆς Ἁγίας Γῆς. Τόν ρόλον τοῦτον ἐξασκεῖ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἔχον ἀνέκαθεν τήν ἠθικήν συμπαράστασιν καί ἀρωγήν τῆς Ἑλλάδος, διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἐπί τῇ ἀγαθῇ συγκυρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν κ. Καμμένον, εἰς ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ πρός τό Ἔθνος καί τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς ἐπισφράγισιν τῆς προσκυνηματικῆς αὐτοῦ περιοδείας καί θεωρίας εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, λέγων ὅτι ὑποδέχεται αὐτόν πρῶτον ὡς προσκυνητήν καί ἀκολούθως ὡς Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος καί εἰς ἀναγνώρισιν τῆς εὐθαρσοῦς ὑποστηρίξεως ὑπ’ αὐτοῦ τῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί προσφέρων εἰς αὐτόν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Καμμένος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη ὅτι θά συνεχίσῃ ἀπό τῆς θέσεως αὐτοῦ τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἔθνους ἡμῶν καί τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, προσέφερε εἰς Αὐτόν τό ἔμβλημα τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί ἀντίγραφον τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Σουμελᾶ, προστάτιδος τῶν ἐκριζωθέντων Ποντίων Ἑλλήνων καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τήν συνέχισιν τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτοῦ εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν ἐντός τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/WV_udXCjTxo