1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 25ης Σεπτεμβρίου/ 8ης Ὀκτωβρίου 2021, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης τῆς χώρας τῆς Γεωργίας ἐξοχώτατος κ. Rati Bregadze, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας εἰς Τελ- Ἀβίβ κ. Lasha καί ἄλλου προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας.

Τόν Ὑπουργόν κ. Rati Bregadze, ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμάνου  Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἐγένοντο ἐνδιαφέρουσαι συζητήσεις διά τούς ἀνέκαθεν ὑπάρξαντας δεσμούς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς Γεωργίας συνεχιζομένους ἕως τῆς σήμερον. Οἱ δεσμοί αὐτοί προωθοῦν καί βοηθοῦν τήν ηὐξημένην προσέλευσιν Γεωργιανῶν προσκυνητῶν ὡς καί τήν προσέλευσιν τῶν εἰς τό Ἰσραήλ κατοικούντων Γεωργιανῶν προσκυνητῶν.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐζήτησε τάς εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν εὐημερίαν τοῦ εὐσεβοῦς Γεωργιανοῦ  λαοῦ καί ἐσυνέχισε τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Ὑπουργός προσέφερε μνημεῖον τῆς χώρας τῆς Γεωργίας ἐπί σμάλτου,  ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς ἐκεῖνον ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ καί εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου καί τῆς Θεοτόκου τῆς Γεσθημανῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας