1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 18ην /31ην Ἰανουαρίου 2011, ὁ Ὑπουργός Γεωργίας τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Σκανδαλίδης, εἰς τό πλαίσιον ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον μετά συνοδείας ἐκλεκτῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, μετά τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ, κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τῆς Προξένου κ. Ἀσπασίας Μήτση. Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Ὑπουργός ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν συγκίνησιν αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει αὐτοῦ πάλιν εἰς τό Ἰσραήλ μετά ἀπό μίαν δεκαετίαν. Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὑποδεχόμενος τόν κ. Ὑπουργόν, μετά χαρᾶς ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τήν ἐνσάρκωσιν τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας, τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς ὑπ’ Αὑτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σωματικῶς ἐμφανισθέντος καί ζήσαντος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν αὐτήν. Τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν αὐτήν εἶναι κάτοχος πενυματικῆς κληρονομιᾶς, αὐτῆς τῶν Βυζαντινῶν Ἐκκλησιῶν, Μονῶν καί φυσικῆς περιουσίας. Ἡ περιουσία αὕτη ἔχει τήν σημασίαν αὐτῆς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ κυρίως, ἀλλά καί εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐν γένει. Ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου ὡς παράγοντος πολιτικῆς σταθερότητος καί ἱσορροπίας λαμβάνεται πολύ ὑπ’ ὄψιν ἀπό τάς τοπικάς κυβερνήσεις τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί τῆς Ἰορδανίας. Τοῦτο ἐμφαίνεται εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, διά τόν ὁποῖον ἐκδηλώνουν ζωηρόν ἐνδιαφέρον αἱ Κυβερνήσεις καί ἀπό τάς δύο ὄχθας αὐτοῦ, λόγῳ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.

Κατά τάς ἡμέρας αὐτάς μάλιστα τό Πατριαρχεῖον εἶναι προσκεκλημένον εἰς τήν νῦν ἐγκαινιαζομένην «Ἑβδομάδα τῆς Ἁρμονίας» εἰς Ἰορδανίαν, τῇ εἰσηγήσει τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας Ἐμίρη Γάζη εἰς τά Ἡνωμένα Ἔθνη. Ἡ ἑβδομάς αὕτη θεσπίζεται διά πρώτη φοράν νῦν, προκειμένου νά συμβάλῃ διά τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῆς εἰς τήν μείωσιν τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί τῆς θρησκευτικῆς ἀπολυτότητος καί εἰς τήν καλλιέργειαν πνεύματος εἰρηνικῆς  θρησκευτικῆς συμβιώσεως. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν ἡ Α.Θ.Μ. εἶναι προσκεκλημένος εἰς γεῦμα ὑπό τοῦ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας.

Ἀπαντῶν ὁ Ἐξοχώτατος κ. Ὑπουργός εἶπε  ὅτι τό πρῶτον αὐτοῦ ταξίδιον τό 1991 εἰς τήν περιοχήν ἦτο εἰς τά παλαίφατα Πατριαρχεῖα, Οἰκουμενικόν, Ἀντιοχείας, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων καί Σινᾶ. Τοῦτο ἐνθυμεῖται μετ’ ἰδιαιτέρας συγκινήσεως. Ἐπίσης ὅτι εἶναι υἱός ἱερέως,  ὁ ὁποῖος ἐγνώριζεν λίαν καλῶς Βυζαντινήν Μουσικήν, ἡ ὁποία ἰδιαιτέρως τόν συγκινεῖ. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ἡ Α.Θ.Μ. ἐζήτησεν ἀπό τόν παρόντα εἰς τήν ἐπίσκεψιν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Θαβωρίου κ. Μεθόδιον καί ἔψαλε μελῳδικώτατα τό «Ἄξιὸν Ἐστι» εἰς τούς ὀκτώ ἤχους.

Ἐρωτώμενος ὁ Μακαριώτατος ὑπό τοῦ κ. Ὑπουργοῦ διά τάς σχέσεις Πατριαρχείου καί κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἀπήντησεν ὅτι εἶναι ἄρισται, ἰδίως μάλιστα μετά τήν συμβολήν τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν σβέσιν τῆς πυρκαϊᾶς ἐπί τοῦ δάσους τοῦ Καρμηλίου ὄρους. Τοῦτο συμβαίνει καί μέ τάς ἄλλας Κυβερνήσεις, Ἰορδανίας, Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί Κατάρ. Τό ποιμαντικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου στηρίζεται ἀπό τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα καί ἀποτελοῦν τήν ἐγγύησιν τῆς Χριστιανικῆς ὀντότητος εἰς αὐτά.

Ἐπί τούτοις ἡ Α.Θ.Μ. ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν τήν μελέτην τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρακοπούλου διά τόν τόπον Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καί τοῦ κ. Βοκοτοπούλου διά τά εἰκονογραφημένα χειρόγραφα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης. Ταῦτα ἐπέδωσεν καί εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ μετά τοῦ μεταλλίου τῶν 2.000 ἐτῶν Χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου. Ὁ κ. Ὑπουργός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἄλμπουμ μέ τά γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος.

Κατόπιν τούτου, ὁ κ. Ὑπουργός μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως,  ξεναγούμενος ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ ἡγουμένου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου καί προσεκύνησε τόν Πανάγιον Τάφον, τά πέριξ αὐτοῦ σεπτά προσκυνήματα, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τήν Ἀποκαθήλωσιν καί τό Τίμιον Ξύλον μετά τῶν Τιμίων Λειψάνων εἰς τό Σκευοφυλάκιον. Ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Παρασκευοφύλαξ π. Ἰσίδωρος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν ἀργυρᾶν εἰκόνα τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder