1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ SRPSKA ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 30ήν Ὀκτωβρίου / 12ην Νοεμβρίου 2011, ὁ Ὑπουργός Γεωργίας, Δασῶν καί Ὑδάτων τῆς Αὐτονόμου Δημοκρατίας τῆς Srpska, εἰς τό πλαίσιον τῆς εὐρυτέρας Ὁμοσπονδίας Βοσνίας καί Ἐρζεγοβίνης, κ. Miroslav Milovanović, συνοδευόμενος ὑπό ἑνός συμβούλου αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου τῆς Srpska εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ariel Livne καί ὑπό τοῦ Εἰδικοῦ Συμβούλου εἰς τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς χώρας ταύτης εἰς τό Ἰσραήλ κ. Aleksandar Nikolić, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τοῦτον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Oἱ συνοδοί τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ἐπαρουσίασαν εἰς τόν Μακαριώτατον αὐτόν ὡς νεοεκλεγέντα Ὑπουργόν μέ εὐρύ καί ἐλπιδοφόρον ὅραμα ἐργασίας εἰς τήν ἀνάπτυξιν τοῦ περιβάλλοντος τῆς Δημοκρατίας τῆς Srpska εἰς τούς τομεῖς τῆς γεωργίας, τῶν δασῶν καί τῶν ὑδάτων, ἐν συνεργασίᾳ μέ διεθνεῖς ὀργανισμούς καί μέ παράγοντας τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τό ὁποῖον καί διά τόν σκοπόν τοῦτον λαβάνει χώραν ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν, μέ κύριον σημεῖον αὐτῆς τήν συνεργασίαν μέ τόν Ὑπουργόν Γεωργίας τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τόν ἀφιερωθέντα ὑπ’ Αὐτοῦ χρόνον τῆς ὑποδοχῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τό γεγονός τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τούς Ἁγίους τόπους, τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τό Πατριαρχεῖον, εἶπεν, θεωρεῖ οὗτος ὡς σημαντικώτατον εἰς τήν ζωήν αὐτοῦ καί τήν πολιτικήν θητείαν αὐτοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε χαράν ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ εἰς τό Πατριαρχεῖον, τόν ἀρχαιότατον θρησκευτικόν χριστιανικόν θεσμόν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, διατηροῦντα ἀνέκαθεν σχέσεις καλῆς συνεργασίας μετά τῆς χώρας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί προωθοῦντα τήν ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἑνότητα ὅλων τῶν ἐπί μέρους Ὀρθοδόξων χριστιανικῶν ἐθνῶν ἐν τῇ διατηρήσει τῶν ποικίλων αὐτῶν πολιτιστικῶν, γλωσσικῶν καί ἄλλων ἰδιαιτεροτήτων καί παραδόσεων. Τό Πατριαρχεῖον, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ἐνσωματώνει ἐν ἑαυτῷ τήν Ἀποκάλυψιν Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης καί ἐξασκεῖ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν  ἔργον ἁγιαστικόν διά τούς πιστούς αὐτοῦ, ἀλλά καί εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν εἰς τό πολυεθνικόν καί διαθρησκειακόν περιβάλλον εἰς τό ὁποῖον ζῇ. Τό Πατριαρχεῖον ἔχει ὡς τακτικήν αὐτοῦ νά ἐνεργῇ μέ τρόπον συμφιλιωτικόν καί διά τήν ἐπούλωσιν σχισμάτων ἐντός τοῦ χώρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ συνοδεύων τόν κ. Ὑπουργόν Πρόεδρος τοῦ Γραφείου τῆς Srpsca εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ariel Livne ἑορτάσας προσφάτως τό 90όν γενέθλιον αὐτοῦ, μετέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τόν χαιρετισμόν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Srpska καί τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ διά τό ἔργον, τό ὁποῖον ἐξασκεῖ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐπιτοπίως καί διεθνῶς καί διά τάς καλάς σχέσεις αὐτοῦ μετά τῆς Δημοκρατίας τῆς Serbska.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Ὑπουργός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον λεύκωμα μέ τούς πολιτιστικούς καί δασικούς θησαυρούς τῆς Srpsca καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Ὁ Μακαριώτατος εὐλογῶν τούτους, ἐπέδωσεν τό μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῇ 2000ετηρίδι τοῦ χριστιανισμοῦ καί τό νεο-ἐκδοθέν βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder