1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 28ης Ἰουλίου /10ης Αὐγούστου 2022, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Κύπρου κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς τό Ἰσραήλ κ. Θεοδώρας Κωνσταντινίδου καί ὑπό συνεργατῶν τοῦ γραφείου αὐτοῦ, τῶν Ἀνδρέου Ἠλιάδου, Ἀνδρέου Μάρκου, Κων/νου Κωνσταντίνου, Δημ. Δημητρίου, Μιχαήλ Παπασταύρου.

Τόν κ Ὑπουργόν ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, λέγων ὅτι χαίρεται ἰδιαιτέρως διά τήν ἐπίσκεψιν, ὅτι τό Πατριαρχεῖον συνδέεται ἀρρήκτως διά στενῶν σχέσεων μετά τῆς Κύπρου, τήν ὁποίαν θεωρεῖ ἀναπόσπαστον τμῆμα τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί ὅτι παρακολουθεῖ μετά ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τάς ἐν Κύπρῳ ἐξελίξεις. Μαρτυρία τῶν σχέσεων τούτων εἶναι ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶναι μικρά Ἐκκλησία, τήν ὁποίαν ἀνυψώνει ἡ κορωνίς τῶν Προσκυνημάτων, ὁ Ἅγιος Τάφος, διασφαλίζων τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ ἀγών τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἡ διατήρησις τοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος τῆς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ. Τό Πατριαρχεῖον ἐκτελεῖ ἔργον προσκυνηματικόν, ποιμαντικόν καί εἰρηνευτικόν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Ὑπουργός  προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἔμβλημα τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτόν εἰκόνα τῆς Ἱερουσαλήμ εἰς  πίνακα ἐπάργυρον, εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Ὑπουργός ἀνεχώρησεν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας