1

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ.

Τήν Τρίτην, 13ην/26ην Ὀκτωβρίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὁ Σύλλογος Αἱμοδοτῶν Νομοῦ Ἀχαΐας «Ὁ Αἱμοδότης» ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτοῦ κ. Σεμιγιᾶτον Γεώργιον, τήν Γραμματέα κ. Τριπολιτσιώτη Μαρίαν, τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί μεθ’ ὁμάδος πεντήκοντα προσκυνητῶν. Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τά μέλη τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου, λέγων:

«Σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ ἰδιαιτέραν χαράν ὡς προσκυνητάς τῶν Ἁγίων Τόπων. Τοῦτο εἶναι εὐλογία δι’ ὑμᾶς, διότι ἁγιάζεσθε, ἀλλά καί δι’ ἡμᾶς διότι ἐνισχυόμεθα. Οἱ ἅγιοι τόποι εἶναι ἅγιοι ἐκ τοῦ αἵματος τῶν προφητῶν καί τοῦ σταυρικοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Φύλακες καί διάκονοι τῶν τόπων τούτων εἶναι τό γένος καί τό ἔθνος τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων. Χάρις εἰς τάς θυσίας τούτων διατηροῦνται τά Πανάγια Προσκυνήματα Ὀρθόδοξα. Ταῦτα καί τό Πατριαρχεῖον ἑλκύουν τό ἐνδιαφέρον ὅλου τοῦ κόσμου. Εἰς ὑμᾶς ὡς αἱμοδότας, ὡς δότας αἵματος φυσικοῦ, ἁρμόζει νά εἴπωμεν ὅτι ὁ Πανάγιος Τάφος εἶναι ὁ πνευματικός αἱμοδότης ὅλου τοῦ ἀθρωπίνου γένους. Εὐλογημένον τό προσκύνημά σας».

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Γενική Γραμματεύς ἀνέγνωσε τό Πρακτικόν τῆς ἀναγορεύσεως, ἔχον ὡς ἕπεται:

«Σήμερον, ἡμέραν Τρίτην, 6ην Ἰουλίου 2010 καί ὥραν 6:00 μ.μ. συνῆλθε τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν Νομοῦ Ἀχαΐας «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» ἐπί τῆς Ὁδοῦ Βότση 51 καί Κανακάρη μέ μοναδικόν θέμα τήν ἀνακήρυξιν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλου Γ’ εἰς Ἐπίτιμον Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου μας.

Τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαφυλάσσει τά ἱερά κειμήλια τῆς Ὀρθοδοξίας καί δή τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Πρώτου Αἱμοδότου διά τήν σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος.

Διά ταῦτα ἀπονέμομεν τόν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Συλλόγου μας εἰς τήν Α.Θ.Μακαριότητα

Ὁμοῦ μετά τοῦ ἀνωτέρου τίτλου παραδίδεται εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Ἐγκόλπιον, φέρον τόν προστάτην τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν «πρωτόκλητον Ἀπόστολον Ἅγιον Ἀνδρέαν», ἐκ καθαροῦ ἀργύρου, ζητοῦντες τάς εὐλογίας Του διά τήν συνέχισιν τοῦ ἔργου μας, διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου.

Διά τό Δ.Σ.

Ὁ Πρόεδρος, Σιμιγιᾶτος Γεώργιος

Ἡ Γραμματεύς, Τριπολιτσιώτη Μαρία

Τά μέλη: Σουτερᾶ Ἑλένη, Γιατρᾶ Ἀργυρῶ, Βασιλείου Ἀθανάσιος, Κασοκεράκης Γεώργιος, Παπαθανασόπουλος Κωνσταντῖνος, Πλέσσας Κωνσταντῖνος, Παπαλάμπρου Μαύρα.

Μετά τούς λόγους τούτους, ὁ Πρόεδρος Αἱμοδοτῶν Σιμιγιᾶτος Γεώργιος εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον:

Μακαριώτατε,

Σήμερα ἐμεῖς, τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν Νομοῦ Ἀχαΐας τῆς Πελοποννήσου τῆς μητέρας Πατρίδος, ἤλθαμε ὡς ταπεινοί προσκυνητές τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκησίας, δηλαδή τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων καί ἰδιαιτέρως τῶν Ἱερῶν καί σεβασμίων Προσκυνημάτων του.

Ἀλλά ἤλθαμε καί νά ὑποβάλλουμε, μαζί μέ τόν σεβασμό καί τήν ἐκτίμηση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου μας πρός τό σεβαστό πρόσωπό Σας, τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου μας, μέ τήν ὁποία Σᾶς ἀνακηρύσσουμε Ἐπίτιμο Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου μας καί ταπεινῶς ἐπικαλούμεθα τάς θεοπειθεῖς εὐχάς καί εὐλογίας Σας διά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τοῦ θεαρέστου καί ἱεροῦ ἔργου μας.

Δεχθεῖτε Μακαριώτατε μαζί μέ τήν ἐπίδοση τοῦ  παραπάνω τίτλου καί ὡς ἐλάχιστο δῶρο τῆς ἐπισκέψεώς μας αὐτῆς ἕνα ἀργυροῦν ἐγκόλπιον φέρον τόν προστάτη τῆς πόλεως μας Πρωτόκλητο Ἅγιο Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν Βηθσαϊδᾶ τῆς δυτικῆς ὄχθης τῆς Τιβεριάδος λίμνης καί τοῦ Βυζαντίου ἔφθασε στόν Πατραϊκό Κόλπο καί ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν καί σταυρώθηκε διά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, διά τόν ὁποῖον καί ἐμεῖς ταπεινῶς ἀγωνιζόμαστε.

Διά τούτων ὁ Πρόεδρος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό δίπλωμα τοῦ Συλλόγου καί τό ἀργυροῦν ἐγκόλπιον.

Ὁ Μακαριώτατος εὐχαριστῶν διά τήν τιμήν, ἐπέδωσεν εἰς τόν Σύλλογον μεγάλον φιλντισένιον ἀστέρα, κατασκευασθέντα εἰς Βηθλεέμ καί εἰς τόν Πρόεδρον καί εἰς ἕκαστον μέλος μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου, κοπέν ἐπί τῇ δισχιλιετηρίδι τοῦ Πατριαρχείου, καί τό βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου, εὐχόμενος πᾶσαν εὐόδωσιν τοῦ θεαρέστου αἱμοδοτικοῦ ἔργου, μιμουμένου τήν θυσιαστικήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, μακράν πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου.

Εἰς ἐκδήλωσιν, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ποιμένων Μπετσαχούρ, τήν προσεχῆ Κυριακήν,  18ην /30ην Ὀκτωβρίου 2010, ὁ Σύλλογος θά τιμήσῃ μέ τό ἀσημένιον παράσημον τοῦ Συλλόγου τούς ἐκ Πατρῶν καταγομένους Ἁγιοταφίτας, Ἱερομόναχον π. Ἰγνάτιον, ἡγούμενον τοῦ προσκυνήματος τῶν Ποιμένων εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων παρά τήν Βηθλεέμ καί τόν μοναχόν Ἀχίλλιον, προϊστάμενον τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως ἔναντι τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως, ἀμφοτέρους αἱμοδότας τοῦ Συλλόγου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder