1

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΕΝΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 2ραν/15ην Ἰουλίου 2013 ὁ πεντηκονταμελής Σύλλογος Γυναικῶν τῆς Ἑλληνορθοδόξου (Rum Orthodox) Κοινότητος τῆς παρά τήν Ναζαρέτ κώμης τοῦ Ρένε ὑπό τόν ἱερέα π. Βασίλειον ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σύλλογον Γυναικῶν τοῦτον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἤκουσε παρ’ αὐτῶν τά προβλήματα τῆς Κοινότητος αὐτῶν  καί ὑπεσχέθη νά συνεχίσῃ τήν παρεχομένην τῇ Κοινότητι ταύτῃ βοήθειαν αὐτῶν, διά τήν ὁποίαν ὁ Σύλλογος καί ηὐχαρίστησεν.

Λαβοῦσαι τάς εὐλογίας καί τά δῶρα τῆς Α.Θ.Μ. αἱ εὐσεβεῖς γυναῖκες αὗται, κατηυθύνθησαν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/9DniHAqwXdk

ngg_shortcode_0_placeholder