1

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΡΑΜΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 22ραν Μαΐου/4ην Ἰουνίου 2013, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν καί ἀκρόασιν τόν Σύλλογον τῶν Γυναικῶν τῆς κώμης Ράμε τῆς περιοχῆς Ἄκκρης τοῦ βορείου Ἰσραήλ ἐκ  τεσσαράκοντα περίπου ἀτόμων ὑπό τόν ἱερέαν αὐτῶν π. Γεώργιον. 

Ἡ Προεδρεύουσα τοῦ Συλλόγου ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον περί τῆς δραστηριότητος αὐτῶν εἰς τήν κώμην καί τήν περιοχήν αὐτῶν καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τόν Σύλλογον τοῦτον καί ηὐχήθη τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ πᾶσαν προσωπικήν καί συλλογικήν ἐπιτυχίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/3JAAlC56Qeo

ngg_shortcode_0_placeholder