1

Ο ΠΡΩΤΕΥΣΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΒΡAΒΕΥΕΤΑΙ.

Τήν Τετάρτην, 17ην / 30ήν Ἰουλίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεβράβευσε τόν πρωτεύσαντα ἀπόφοιτον τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου κ. Ala Agman Belbess δι᾽ οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως αὐτοῦ, ἵνα πρός τό παρόν ἐγγραφῇ εἰς τό Πανεπιστήμιον Βηθλεέμ, ἀπό τοῦ ἑπομένου ἔτους δέ σπουδάσῃ δι᾽ὑποτροφίας χορηγουμένης τῷ Πατριαρχείῳ ὑπό τῆς χώρας τῆς Οὐγγαρίας εἰς Βουδαπέστην.

Ἐνισχύσας αὐτόν οἰκονομικῶς διά τήν φοίτησιν αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος, ἐπῄνεσεν αὐτόν καί ηὐχήθη καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τάς σπουδάς αὐτοῦ καί καλήν σταδιοδρομίαν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.