1

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ 30ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 3ης /16ης Μαΐου 2017, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας κ. Volodymyr Groysman, συνοδευόμενος ὑπό τριάκοντα περίπου συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν  καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Gennadii Nadolenko, ἐπεσκεφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν καί τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἄλλων.

Ὁ κ. Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τό ὅτι παρά τά ὑψηλά Αὐτοῦ καθήκοντα, ἀφιέρωσε χρόνον διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καθώς καί  ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τήν στάσιν Αὐτοῦ εἰς τό φλέγον πρόβλημα τῆς διενέξεως εἰς Οὐκρανίαν, τό ὁποῖον ἡ κυβέρνησις τῆς Οὐκρανίας καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας νά ἐπιλύσῃ ἄνευ ἐπεμβάσεως αὐτῆς εἰς τό ἐκκλησιαστικόν πρόβλημα.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. Πρωθυπουργόν διά τούς λόγους αὐτοῦ καί ἀνεφέρθη εἰς τούς δεσμούς τοῦ Πατριαρχείου ἀπ’ αἰώνων μετά τῆς Οὐκρανίας, ἀφ’ ἡμερῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Παϊσίου ἕως καί τῆς σήμερον καί ἐξέφρασε τήν πεποίθησιν ὅτι τό πρόβλημα τοῦτο δύναται νά ἐπιλυθῇ οὐχί διπλωματικῶς ἤ πολιτικῶς, ἀλλ’ ἐκκλησιαστικῶς, ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες δέν ἐμπλέκονται εἰς τά πολιτικά προβλήματα, οὔτε οἱ πολιτικοί ἄνδρες εἰς τά ἐκκλησιαστικά. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὡς ἡ μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν ἱστορικῶς προωθεῖ τήν ἐκκλησιαστικήν ἑνότητα καί τήν ἐπίλυσιν τῶν ἐθνικῶν προβλημάτων τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν. Τόν ρόλον αὐτόν ἐπιτελεῖ τό Πατριαρχεῖον καί προωθεῖ διά τῆς συνεργασίας, ὡς ἐγένετο προσφάτως εἰς τήν ἀναστήλωσιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί εἰς τήν συνεργασίαν διά τήν οἰκουμενικήν ἐκδήλωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ γεγονότος τούτου.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης καί μετά τῆς εὐχῆς πρός ἐπίλυσιν τοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ προβλήματος, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Πρωθυπουργόν κεραμεικόν ἀνθοδοχεῖον σχήματος ροδίου μετά παραστάσεων τῆς Ἱερουσαλήμ καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας διά τήν σύζυγον τούς ὑπουργούς αὐτοῦ.

Ὁ Πρωθυπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον  πλαίσιον μετ’ ἐμβλημάτων τοῦ Οὐκρανικοῦ ἔθνους καί ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τήν στάσιν Αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/cCUbJFJDacE

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]