1

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 2αν / 15ην Μαρτίου 2011, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας κ. Mykola Azarov ἐπεσκέφθη μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν καί προσκύνησιν αὐτοῦ συνηντήθη ἐνώπιον τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου μετά τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Δημητρίου Χριστόφια, συμπληροῦντος τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί συνοδευομένου ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Μετά τό τέλος τῆς ἐπισκέψεως ἐν τῷ Ναῷ, ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ξεναγήσαντος αὐτόν ἐν τῷ Ναῷ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὑπεδέχθη καί προσεφώνησεν αὐτόν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατιάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά  τῆς κάτωθι προσφωνήσεως καί ἐτίμησε αὐτον διά παρασημοφορήσεως μέ τό παράσημον τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ πρός τόν Πανάγιον Τάφον καί τῶν προσπαθειῶν αὐτοῦ δι’ εἰρήνην καί διά τήν ἑνότητα τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ.

Μετά τήν παρασημοφόρησιν συγκεκινημένος ὁ Πρωθυπουργός, εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον:

«Εὐχαριστῶ Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, διά τήν προσγενομένην τιμήν πρός τό πρόσωπόν μου, ἀντανακλῶσαν καί εἰς ὅλον τόν Οὐκρανικόν λαόν. Εὐχαριστῶ τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος μέ ἠξίωσε νά ἐπισκεφθῶ τούς τόπους, εἰς τούς ὁποίους ἔζησεν ὁ Χριστός καί νά ἴδω τόν τόπον τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως καί νά ἴδω πῶς ἁρμονικῶς συνυπάρχουν ποικίλαι Χριστιανικαί Κοινότητες. Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη συμπίπτει εἰς χρονικήν περίοδον, κατά τήν ὁποίαν συνταρακτικά γεγονότα συμβαίνουν εἰς τόν κόσμον, ὡς οἱ σεισμοί καί αἱ πυρηνικαί ἐκρήξεις  εἰς Ἰαπωνίαν, αἱ ἀναταραχαί παγκοσμίως. Ταῦτα εἶναι γεγονότα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν τάς ἡνωμένας ἐνεργείας πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν παραγόντων καί πρό πάντων τάς προσευχάς τῆς Ἐκκλησίας καί  Ὑμῶν προσωπικῶς. Ἡμεῖς εἰς τήν Οὐκρανίαν, μεγάλην χώραν, ἔχομεν πολλάς ἐθνότητας, πολλάς ἰδεολογίας καί πολλάς ἀπόψεις, παρά ταῦτα ἀγωνιζόμεθα διά τήν ἑνότητα τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ἐκτιμῶντες τάς προσπαθείας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ζητοῦμεν τάς προσευχάς Ὑμῶν διά τήν εὐημερίαν τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ, τήν παιδείαν αὐτοῦ, ἕν ἐπίπεδον ζωῆς αὐτοῦ, περιποιοῦντος τιμήν εἰς τόν ἄνθρωπον, ὅπως ἔδωσεν αὐτήν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστός. Ζητοῦμεν τάς προσευχάς Ὑμῶν, Μακαριώτατε».

Περαίνων τούς λόγους τούτους ὁ Πρόεδρος, ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἕν ἐπίχρυσον ἀντίγραφον (copy) ἑνός παραδοσιακοῦ Σκυθικοῦ περιδεραίου.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Πρωθυπουργῷ καί τοῖς συνεργάταις αὐτοῦ τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας, δῶρον δέ τῷ συνοδῷ αὐτοῦ κ. Feldmann.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder