1

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 1ης /14ης Μαΐου ὁ Πρωθυπουργός τῆς Μολδαβίας κ. Vladimir Filat, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς Ἰσραήλ κ. Mihai Balan καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς τοῦ Προξένου κ. Anatoli Vangeli καί ὑπό μεγάλης ἀποστολῆς, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον 2 ὑπουργοί καί 6 ἀναπληρωματικοί ὑπουργοί, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τοῦτον ἐδέχθη  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως:

«Κ. Πρωθυπουργέ, εἶσθε εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, καλωσορίζομεν ὑμᾶς ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριαρχείου καί Ἀδελφότητος, τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐξ ἧς ὁ Χριστιανισμός ἐξῆλθε πρός πᾶσαν τήν γῆν .

Τό Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ ἐνσωμάτωσις τῆς ἱερᾶς Ἱστορίας ἀπό τοῦ ὄρους Σινᾶ ἕως τοῦ Θαβώρ καί τοῦ Γολγοθᾶ. Ἡ Ἱερουσαλήμ κατοικεῖται ἀπό  Ἰουδαίους, Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους.

Ἡ χώρα ὑμῶν ἀνέκαθεν, ἰδίως κατά τούς αἰῶνας 15ον, 16ον, 17ον αἰ. καί ἑξῆς εἶχε στενάς σχέσεις μέ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.  Οἱ Μολδαβοί εἶχαν εὐλάβειαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον. Σήμερον ὑπό τήν νέαν πολιτικήν ἐξέλιξιν τῆς Μολδαβίας χαιρόμεθα, διότι ἡ Μολδαβία ἔχει διπλωματικάς σχέσεις μέ τό Ἰσραήλ, γεγονός ὅπερ ἐβοήθησε καί ἡμᾶς νά ἐπανασυνδεθῶμεν στενότερα μέ τήν Μολδαβίαν.

Εἶναι εὐλογία δι’ ὑμᾶς ἡ ἐπίσκεψις αὐτή εἰς τήν Ἁγιαν Γῆν καί εὐλογία δι’ ἡμᾶς καί τό Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον χαίρεται διά τήν παρουσίαν πολλῶν ἀντιπροσωπειῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν εἰς Ἰσραήλ. Πολλαί αἱ ἐθνικότητες εἰς τήν  Ὀρθοδοξίαν, μία ὅμως ἡ Ἐκκλησία, εἰς τήν ὁποίαν ζῶμεν καί ἀντλοῦμεν τήν ἑνότητά μας, ἀλλά καί τήν διαφορετικότητά μας. Ἡ ἐπίσκεψις ὑμῶν εἶναι ἐπιβεβαίωσις ὅλων τούτων. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι δύναμις ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἐθνῶν».

Εἰς ταῦτα ὁ Πρωθυπουργός ἀπήντησε λέγων:

«Εὐχαριστοῦμεν Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, διά τό καλωσώρισμα τοῦτο. Εἶναι τιμή δι’ ἐμέ καί διά τήν ἀποστολήν τήν μετ’ἐμοῦ. Διαβιβάζω Ὑμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μητροπολίτου Μολδαβίας. Εὐχαριστῶ Ὑμᾶς διά τήν συμπαράστασιν πρός τό ἐλεύθερον κράτος τῆς Μολδαβίας. Εὐχόμεθα εἰς ὅλους τούς Μολδαβούς νά  ἔλθουν διά προσκύνημα εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Ἅπαξ τοῦ ἔτους δεχόμεθα τό Ἅγιον Φῶς, ἐξ Ἱερουσαλήμ. Ὅπως βλέπετε, ἔχομεν μόνο μίαν μεγάλην ἀποστολήν, τήν πρώτην εἰς τό εἶδος της εἰς τό Ἰσραήλ. Τό ἔτος τοῦτο ἑορτάζομεν τήν 20ήν ἐπέτειον των διπλωματικῶν μας σχέσεων μετά τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τό ὁποῖον κατοικοῦν περί τους 100.000 χιλιάδας Μολδαβούς. Ἡ ἀποστολή ἔχει τόν πνευματικόν, διπλωματικόν καί οἰκονομικόν αὐτῆς χαρακτῆρα.

Δι’ ἡμᾶς εἶναι τιμή νά γινώμεθα δεκτοί  ὑπό τό Πατριαρχεῖον».

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος προσέφερε τῷ Πρωθυπουργῷ φιλντισένιαν ἀχιβάδα μετ’ εἰκόνος τῆς Γεννήσεως ἐκ Βηθλεέμ καί εἰς τούς ὑπουργούς /συνοδούς αὐτοῦ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος  τοῦ Κυρίου καί  τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ὡσαύτως δέ ὁ Πρωθυπουργός κ. Vladimir Filat προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ φιάλας ἐκλεκτοῦ οἴνου ἐκ Μολδαβίας.

Κατευχαριστημένοι καί θερμῶς εὐχαριστοῦντες κατευωδώθησαν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου προγραμματίζοντες τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν Τετάρτην 3ην /16ην   τοῦ μηνός Μαΐου 2012.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/w4mcxZpMiUE

ngg_shortcode_0_placeholder