1

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΔΕΞΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 30ῆς Αὐγούστου/12ης Σεπτεμβρίου 2013, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἰορδανίας ἐξοχώτατος κ. Ἀβδουλά Ἰνσούρ, παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν ἐν Ἀμμάν πρωθυπουργικην κατοικίαν Αὐτοῦ.

Εἰς τό δεῖπνον τοῦτο ὁ κ. Πρωθυπουργός  εἶχε προσκεκλημένους ὑπουργούς καί βουλευτάς τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως, ὡς ἐπί τό πλεῖστον Χριστιανούς. Ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπό τοῦ ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν βορείῳ Ἰορδανίᾳ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ ἐν Φχές ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου.

Διαρκοῦντος τοῦ δείπνου ὁ Πρωθυπουργός, προσφωνῶν τόν Μακαριώτατον εἶπεν ὅτι ἀποτελεῖ χαράν καί τιμήν δι’ αὐτόν τήν Βασιλικήν οἰκογένειαν καί τήν Ἰορδανίαν μία τοιαύτη συνάντησις μετά τοῦ ἐκπροσώπου ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἰορδανίας, τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Ἁγίας Γῆς καί ὅτι ἡ συνάντησις αὐτή, εἰς τήν ὁποίαν μετέχουν Χριστιανοί ἀνώτατοι κυβερνητικοί λειτουργοί τῆς Ἰορδανίας, ἔχει θετικωτάτην ἀπήχησιν διά τήν συμβίωσιν καί τήν συνεργασίαν Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν εἰς τήν Ἰορδανίαν.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν Πρωθυπουργόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2013/09/12/2687

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.