1

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἀπόγευμα, 4.00 μ.μ. ὥραν, τῆς 13ης /26ης Νοεμβρίου 2015, ὁ Ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας μετά κλιμακίου πολιτικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Κοτζιᾶς, ὁ κ. Χρῆστος Σπρίτζος, Ὑπουργός Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, ὁ κ. Παππᾶς Νικόλαος  Ὑπουργός Ἐπικρατείας, ἡ κα Γεωργιάδου Ὄλγα, Ὑπουργός παρά τῷ  Πρωθυπουργῷ καί Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος καί ὁ κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου, τοῦ κ. Γεννηματᾶ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί τοῦ κ. Βασιλείου Κοΐνη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ   Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων. Εἰς τήν Συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν κ. Πρωθυπουργόν ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:  ίδε σύνδεσμο https://jerusalem-patriarchate.info/2015/11/26/29257 .

Πρός τό τέλος τῆς προσφωνήσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν κ. Τσίπραν τό παράσημον τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἠθικῆς ὑποστηρίξεως αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Συγκεκινημένος ὁ Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἀπονομήν τῆς τιμητικῆς ταύτης διακρίσεως, συνεχάρη Αὐτόν διά τό ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων προωθεῖ τόν διάλογον ὡς μέσον ἐπιλύσεως τῶν φλεγόντων προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἐξέφρασε δέ τήν χαράν αὐτοῦ, διότι εὑρίσκεται εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία ὡς ἐκ τῆς ἱστορίας αὐτῆς εἶναι μία ἱερά Βιβλική πόλις, παρά ταῦτα ὅμως λαμβάνουν χώραν εἰς αὐτήν πρωτοφανῆ φαινόμενα βίας, ἰδίᾳ κατά τόν τελευταῖον καιρόν. Τήν λύσιν τῶν προβλημάτων αὐτῶν προωθεῖ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά τῆς ἀναδείξεως τοῦ διαλόγου. Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας τῆς Ἑλλάδος συμπαρίσταται μέ ποικίλους τρόπους εἰς τήν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων αὐτῶν. Τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος ἐκάλεσε πρό μηνός Διάσκεψιν εἰς τάς Ἀθήνας μέ τήν συμμετοχήν 129 κρατῶν πρός προβολήν τῆς πολυθρησκευτικῆς καί πολυπολιτισμικῆς πλουραλιστικῆς παραδόσεως τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Εἰς τήν διάσκεψιν ταύτην συμμετέσχε προσκληθέν καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ἐκφράζεται ἡ ἐκτίμησις ἡμῶν πρός τό εἰρηνευτικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ τό Πατριαρχεῖον εἰς μίαν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν φαινόμενα βίας λαμβάνουν χώραν ἀκόμα καί εἰς αὐτήν τήν Εὐρώπην ὑπό ἀκραίων φονταμενταλιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται τό ὄνομα τῆς θρησκείας διά ἰδίους σκοπούς. Θεωροῦμεν ἰδιαιτέρως σημαντικήν τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν Μέσην Ἀνατολήν. Αἱ μονοθεϊστικαί θρησκεῖαι ἔχουν ὡς στόχον τόν ἄνθρωπον  καί διά τοῦτο πρέπει νά προτάξωμεν τήν ἀγάπην πρός τόν ἄνθρωπον ὡς τόν σύνδεσμον μεταξύ αὐτῶν. Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ἐκφράζει ἀμέριστον τήν συμπαράστασιν αὐτῆς πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἰδίᾳ εἰς τήν συντήρησιν καί τήν ἀνάδειξιν τῶν μνημείων, τά ὁποῖα αὐτό κατέχει καί τά ὁποῖα ὑπερασπίζει εἰς τόν χῶρον τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ. Δεσμευόμεθα νά στηρίξωμεν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων δι’ ὅλων τῶν μέσων, τά ὁποῖα ἔχει εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις.

Εἰς τήν συνάφειαν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος συνέστησε τήν καθηγήτριαν τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κα Ἀντωνίαν Μοροπούλου ὡς αὐθεντίαν εἰς τήν ἐπιτελεσθεῖσαν συντήρησιν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τήν ἐπιτελεσθησομένην συντήρησιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ «κτήματος καί ἀφιερώματος τῷ Χριστῷ τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων, 1810». Ἡ κα Μοροπούλου ἦλθεν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως  τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, διά τήν παρουσίασιν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τῆς μελέτης τῆς δομικῆς καταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό κλιμακίου ἐπιστημόνων  τοῦ ὁποίου αὕτη προΐσταται.

Λέγων ταῦτα ὁ Μακαριώτατος, ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Τσίπραν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό βιβλίον Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί εἰς τά λοιπά μέλη τῆς ἀποστολῆς ἐπέδωσεν Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς ἐπισκέψεως ταύτης εἰς τό Πατριαρχεῖον, ὁ κ. Τσίπρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, ὑπό  τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῶν διπλωματικῶν ἐκπροσώπων  καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, τῶν κωδώνων κρουομένων, κατῆλθε διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἔνθα ἐνημέρωσεν αὐτόν ἐπί τόπου ἐπί τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου συντηρήσεως ἡ καθηγήτρια κα Μοροπούλου,  εἰς τό Καθολικόν, εἰς τόν Γολγοθᾶν καί εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἐφιλοξένησεν αὐτόν ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος μετά τῶν Πατέρων τοῦ Ναοῦ.

Ἐπί τούτοις ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἀνεχώρησε διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ καί τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ διά τήν  Ἑλλάδα, ὁλοκληρώσας τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Κράτος  τοῦ Ἰσραήλ καί εἰς τό Παλαιστινιακόν Κράτος.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/39tqefd9Jpc