1

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 31ης Μαΐου /13ης Ἰουνίου 2018, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Βουλγαρίας κ. Boyko Borissov, συνοδευόμενος ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, τοῦ Μητροπολίτου Δυτικῆς Εὐρώπης τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας κ. Ἀντωνίου, τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί Παιδείας τῆς Βουλγαρίας, Δημαρχιακῶν παραγόντων καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Βουλγαρίας εἰς Ἰσραήλ κ. Dimiter Mihaylov, ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς καί ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Ὁ ἐξοχώτατος κ. Πρωθυπουργός ἀνῆλθεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ὑπό Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, εἰς τήν πόλιν τήν Ἁγίαν, τήν ποτισθεῖσαν διά τοῦ σωτηρίου καί λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Ἐνταῦθα ὁ κ. Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν αὐτοῦ εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί τήν ὑποδοχήν εἰς τό Πατριαρχεῖον τῶν ἐκ Βουλγαρίας προσκυνητῶν καί διεβίβασε τούς ἀδελφικούς ἀσπασμούς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου καί τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ διά τήν διανομήν τοῦ Ἁγίου Φωτός ἕκαστον ἔτος.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς ἀνέκαθεν καλάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν καί Ἐκκλησίας Ἐθναρχικῆς ἀφ᾽ ἡμερῶν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἁγίου Σωφρονίου καί τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ Χατάμπ, προστάτου τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, μετά τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας καί εἰς τό ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς συγκρατούσης ἐν ἑνότητι τούς Ὀρθοδόξους λαούς καθώς καί εἰς τήν στάσιν τῆς Βουλγαρίας ἔναντι τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους κατά τόν Β´ Παγκόσμιον Πόλεμον.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς τόν κ. Boyko Borissov τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῶν αἰσθημάτων τῆς εὐσεβείας αὐτοῦ καί τῆς συμπαραστάσεως αὐτοῦ πρός τήν Βουλγαρικήν Ἐκκλησίαν.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη ὅτι ἀπό τῆς θέσεως αὐτοῦ πάντοτε θά ἐργάζηται ὑπέρ τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Πρωθυπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἁγιογραφηθεῖσαν ὑπό 12-ετοῦς κορασίδος βραβευθείσης εἰς διαγωνισμόν «Τά παιδιά ζωγραφίζουν διά τά παιδιά» καί νόμισμα κοπέν ἐπί τῇ 140ῇ ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Βουλγαρίας· ὁ δέ Μακαριώτατος ἀντιπροσέφερεν εἰς τόν κ. Πρωθυπουργόν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί εἰς τούς συνοδεύοντας αὐτόν Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]