1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 23ης Φεβρουαρίου/ 7ης Μαρτίου 2016, ὁ Πρόεδρος τῆς Ρουμανίας κ. Klaus Werner Iohannis, συνοδευόμενος ὑπό κλιμακίου κυβερνητικῶν παραγόντων τῆς Ρουμανίας καί τῆς Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Andreea Păstârnac καί τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ρουμανίας καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ἀφ’ οὗ παρέλαβον αὐτόν ἐκ τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος.

Ἅμα τῇ ἀφίξει εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησεν Αὐτόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2016/03/07/21304

ἅμα δέ τῇ λήξει τῶν λόγων Αὐτοῦ, ἀπένειμεν αὐτῷ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Μεγάλου Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συμπαραστάσεως αὐτοῦ πρός τό Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον τῆς Ρουμανίας, πρός τήν Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἀπένειμεν αὐτῷ ὡσαύτως εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, τῇ ἐριτίμῳ δέ συζύγῳ αὐτοῦ κ. Κάρμεν ἀπένειμεν ἐπιστήθιον σταυρόν καί εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Συγκεκινημένος ὁ Πρόεδρος τῆς Ρουμανίας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν, τήν τιμητικήν διάκρισιν καί ἀπένειμεν αὐτῷ φιλοτελικήν πλακέτταν μετά γραμματοσήμων τῆς Ρουμανίας.

Ἠκολούθησε σύντομος ἐνδιαφέρουσα συζήτησις διά τάς ἀγαστάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας καί διά τούς ἀφικνουμένους ἐκ Ρουμανίας προσκυνητάς, προσηνέχθη τό κέρασμα μετά δέ τοῦτο ἤρξατο ἡ κάθοδος τοῦ Προέδρου μετά τῆς συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, ὁ Πρόεδρος προσεκύνησε τόν Πανάγιον Τάφον, τό Καθολικόν, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἀκολούθως δέ εἰσῆλθεν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος, ἔνθα φυλάσσεται τό Τίμιον Ξύλον καί λείψανα τῶν Ἁγίων καί ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ βοηθός τοῦ Παρασκευοφύλακος Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος μετά τῶν διακονητῶν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὅστις καί ἐπέδωσεν αὐτῷ εἰκόνα τοῦ Παναγίου Τάφου.

Μετά τό κέρασμα, ζητῶν τάς εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Πρόεδρος τῆς Ρουμανίας, ἀνεχώρησε διά τήν συνέχισιν τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό Ἰσραήλ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

httpv://youtu.be/lfjIyFGb3G0