1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 17ης / 30ῆς Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας κ. Πέτρο Ποροσένκο μετά τήν ἀντιπροσώπευσιν τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν κηδείαν τοῦ διατελέσαντος Προέδρου τοῦ kράτους τοῦ Ἰσραήλ Σιμόν Πέρες, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Οὐκρανόν Πρόεδρον καί τήν εἰκοσαπενταμελῆ συνοδείαν αὐτοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἦτο καί ὁ Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Γεννάντι Ναντολένκο, ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες. .

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις παρά τοῦ Μακαριωτάτου περί τῆς διαγενομένης ἑορτῆς τῆς  Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῇ συμμετοχῇ παρεπιδημούντων Ἀρχιερέων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς αὐτήν καί πλήθους προσκυνητῶν, ὧν πολλοί ἐκ τῆς Οὐκρανίας. Ὡσαύτως ἐγένετο συζήτησις περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς τόπου πνευματικῆς ἀναπαύσεως τῶν προσκυνητῶν καί περί τῆς ἀνάγκης ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει καί εἰδικώτερον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν ἐκτίμησιν αὐτοῦ διά τήν ἑνωτικήν στάσιν τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐτόνισεν εἰς Αὐτόν, ὁποίαν σημασίαν θά εἶχε διά τήν χώραν καί τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας ἡ ἐπίσκεψις Αὐτοῦ εἰς τήν Οὐκρανίαν.

Λόγος ἐγένετο ὡσαύτως περί τῆς προσφάτου συγκλήσεως τῆς 11ης Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας τῇ φιλοξενίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί περί τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Μαυροβούνιον καί τῆς συμμετοχῆς εἰς τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βλαδιμήρου καί περί τοῦ ἑνοποιοῦ ρόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δι ὅλα τά Ὀρθόδοξα Ἔθνη.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Πρόεδρον εἰκόνα τοῦ ἀποκαθισταμένου Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τήν ὁποίαν οὗτος προσεκύνησε καί εἶπεν ὅτι αὕτη θά κοσμῇ τό γραφεῖόν του. Ἐπίσης προσέφερεν εἰς αὐτόν ἐπιστήθιον ἐπίχρυσον σταυρόν καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς ἕν ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Μετά ταῦτα, ὁ Πρόεδρος τῇ συνοδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τῶν κωδώνων κρουομένων, κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί προσεκύνησεν εἰς τήν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί εἶδε τάς ἐπιτελουμένας ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πρόεδρος ἐγένετο δεκτός εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως παρά τοῦ Παρασκευοφύλακος Ἀρχιμανδρίτου π. Πολυκάρπου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων τοῦ Ναοῦ, προσεκύνησε τά τίμια λείψανα καί τόν Τίμιον Σταυρόν ὡς εὐλογίαν διά τό ἐπίμοχθον καί λίαν σημαντικόν ἔργον εἰς τήν χώραν αὐτοῦ, διά τήν ὁποίαν μετά τό κέρασμα ἀνεχώρησεν, εὐχαριστῶν διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί ζητῶν τάς εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://www.youtube.com/watch?v=yQ3kq78qimg