1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας τῶν ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων, 8/21-6-2009, μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τῆς Μολδαβίας κ. Vladimir Voronin μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον. Ὁ Πρόεδρος ἅμα τῇ ἀφίξει αὐτοῦ ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν.

Ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν Πρόεδρον, λέγων ὅτι εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ χαιρετίζει ὅλον τόν λαόν τῆς Μολδαβίας καί ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἔχει ἰδιαιτέρους δεσμούς μετά τῆς χώρας τῆς Μολδαβίας, καθ’ ὅτι οἱ Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων Δοσίθεος, Χρύσανθος καί ἄλλοι ἄφησαν ἐκεῖ τά ἴχνη τῆς ποιμαντικῆς αὐτῶν παρουσίας μέ τήν ποιμαντικήν αὐτῶν δραστηριότητα, ἵδρυσιν ἐκκλησιῶν καί μοναστηρίων καί ἐκτύπωσιν ὀρθοδόξων βιβλίων.

Μετά τό 1990 καί μετά μακράν περίοδον δυσκολιῶν ἡ Μολδαβία, ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, ἀνήκει εἰς τά ἐλεύθερα κράτη, ἀγωνιζομένη διά τήν πρόοδον καί εὐημερίαν αὐτῆς. Εἰς αὐτήν τήν πορείαν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἔρχεται συμπαραστάτης, ἐνεργοῦν διά τῶν Ἁγίων Τόπων ὡς σημεῖον ἑνότητος τῶν κατά τόπους χριστιανικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Δέχεται πλήθη προσκυνητῶν ἐξ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἐθνῶν καί βεβαίως ἐκ Μολδαβίας.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε ἐπίσης τήν ἐκτίμησιν Αὐτοῦ πρός τήν πρέσβιν τῆς Μολδαβίας, καν Λαρίσαν Μίκουλετς, ἡ ὁποία ἀγωνίζεται ἐντόνως διά τά συμφέροντα τῆς χώρας αὐτῆς. «Ἀτενίζομεν», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ἀποταθείς εἰς τόν κ. Πρόεδρον, «νά φέρωμεν τήν χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν χώραν ὑμῶν. Πρός ἐνίσχυσιν δέ τῶν δεσμῶν τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας μετά τῆς χώρας τῆς Μολδαβίας, ἐπιβραβεύομεν Ὑμᾶς μέ τό Παράσημον τοῦ Μεγάλου Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ὀρθοδόξων Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν προσπαθειῶν Ὑμῶν διά τήν εὐημερίαν τῆς χώρας Ὑμῶν».

Ὁ κ. Πρόεδρος εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί τό Πατριαρχεῖον διά τήν τιμητικήν αὐτήν  διάκρισιν καί ἀνεφέρθη εἰς τήν χριστιανικήν παράδοσιν τῆς χώρας αὐτοῦ, τάς ἐκκλησίας, τά μοναστήρια καί τάς ἀγαθάς σχέσεις μεταξύ κράτους καί Ἐκκλησίας, τήν καλήν λειτουργίαν τῶν κρατικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ὑπηρεσιῶν καί ἐκάλεσε τόν Μακαριώτατον νά ἐπισκεφθῇ τήν Μολδαβίαν.

Ὁ κ. Πρόεδρος προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ δῶρα ἐκ Μολδαβίας, μεταξύ τῶν ὁποίων παλαιόν Μολδαβικόν οἶνον. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς τόν Πρόεδρον κ. Voronin καί εἰς τά λοιπά μέλη τῆς ἀποστολῆς ὡς δῶρον ἐκ τῆς Ἁγίας Γῆς ἀπό μίαν φιλντισένιαν φάτνην τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπηκολούθησε συζήτησις διά τήν ἐκκλησιαστικήν, πολιτιστικήν καί φυσικήν, περιουσιακήν παρουσίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τόν συμφιλιωτικόν ρόλον αὐτοῦ διά τήν θρησκευτικήν καί πολιτικήν ζωήν τοῦ τόπου. Διά τόν ρόλον τοῦτον καί ἀπολαμβάνει τῆς δεούσης ἐκτιμήσεως παρά τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας καί ἄλλων κρατῶν τῆς περιοχῆς. Τοιαύτης ἐκτιμήσεως ἀπολαμβάνει τό Πατριαρχεῖον καί ὑπό τῶν διπλωματικῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν εἰς τό Ἰσραήλ.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Πρόεδρος κ. Voronin, ἐπεσκέφθη τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τά δώματα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ξεναγούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, περί τήν μεσημβρίαν δέ μετά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Πρόεδρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ ἐπεσκέφθη τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ξεναγούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου, γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Ναϊτῶν Πατέρων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder