1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην τοῦ Πάσχα, 24ην Ἀπριλίου/ 7ην Μαΐου 2013, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νικόλαος Ἀναστασιάδης, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας, συμμετασχων ἤδη κατά τό Μέγα Σάββατον εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Πρεσβείαν αὐτῆς εἰς Τελ Ἀβίβ καί τῶν Ἀντιπροσώπων αὐτῆς εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν.

Τόν Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

«Ἐξοχώτατε Πρόεδρε τῆς φιλτάτης ἡμῶν Κύπρου,

Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Γεραρά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀδελφότης καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἔχομεν τήν τιμήν καί χαράν νά ὑποδεχθῶμεν ὑμᾶς μετά τῆς εὐσεβοῦς συζύγου ὑμῶν καί τῶν στενῶν συνεργατῶν σας εἰς τά ἱερά σκηνώματα τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου, δηλονότι τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων κατά τάς εὐφροσύνους ταύτας ἡμέρας τῆς Πασχαλίου ἑορτῆς τῶν ἑορτῶν.

Ἡ προσωπική ὑμῶν συμμετοχή, Κύριε Πρόεδρε, εἰς τήν ἱεράν τελετήν τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός ἐπεβεβαίωσε καί ἐν ταυτῷ ἀνανέωσε τόσον τούς ὑφισταμένους φυσικούς καί πνευματικούς δεσμούς μεταξύ τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν Ἀποστολικῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἱεροσολύμων, ὅσον καί μεταξύ τοῦ πολυπαθοῦς λαοῦ τῆς Κύπρου καί τῶν θρησκευτικῶς Ἀβραμιαίων λαῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἡ δέ πρόσφατος ἀνάδειξίς σας εἰς τό Προεδρικόν ἀξίωμα τῆς οἰακοστροφίας τοῦ ἑνιαίου Κυπριακοῦ λαοῦ καί ἰδιαιτέρως τοῦ Κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐν μέσῳ σοβαρωτάτης οἰκονομικῆς κρίσεως διά τήν Μεγαλόνησον, ἀλλά καί πολιτικῆς ἀναταραχῆς διά τήν ὅμορον περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀποτελεῖ σημεῖον ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας. Καί τοῦτο διότι κατά τόν Μέγαν Ἀπόστολον Παῦλον:

«οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μή ὑπό Θεοῦ· αἱ δέ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπό τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν», (Ρωμ, 13,1).

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό γνωστόν ὡς Rum Orthodox δηλαδή Ἑλληνορθόδοξον, τεθεμελιωμένον ἐπί τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ αἵματος τῆς σταυρικῆς καί θυσιαστικῆς ἀγάπης καί τῆς ἀναστασίμου ἐλπίδος τοῦ Ἱδρυτοῦ αὐτοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραμένει ὁ πιστός μάρτυς τῆς θείας τοῦ Χριστοῦ συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης. Τοῦτο δέ ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι χάρις εἰς τήν πνευματικήν καί θρησκευτικήν αὐτοῦ ἀποστολήν, τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον ἀποτελεῖ τήν ἀδιαμφισβήτητον ἐγγύησιν τῆς διατηρήσεως τόσον τοῦ ὑφισταμένου πολυεθνικοῦ καί διαθρησκειακοῦ καθεστῶτος, ὅσον καί τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ.

Κύριε Πρόεδρε, ἡ πολιτικοῦ χαρακτῆρος ἐπίσκεψίς σας εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τό κράτος τῶν Παλαιστινίων οὐδόλως μειώνει καί τόν προσκυνηματικόν καί θρησκευτικόν λόγον αὐτῆς.

Εἰς ἀναγνώρισιν λοιπόν τῶν ἐγνωσμένων προσπαθειῶν σας διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ὄχι μόνον εἰς τήν Ἐθνικήν ἑστίαν ὑμῶν, τήν Κύπρον, ἀλλά καί εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Μεσογείου καί βεβαίως τῆς περιοχῆς ἡμῶν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως δεχθῆτε τά διάσημα τοῦ Σταυροῦ τοῦ  Παναγίου Τάφου».

Τοῦτο δέ πρός ἐνίσχυσιν τῆς κυβερνητικῆς δυνάμεως ὑμῶν καί πρός προστασίαν ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν»,

καί ἐπαρασημοφόρησεν αὐτόν διά τοῦ παρασήμου τοῦ Μεγάλου Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου

Συγκεκινημένος ὁ Πρόεδρος ηὐχαρίστησε διά τήν προσγενομένην αὐτῷ καί τῷ Κυπριακῶ λαῷ τιμήν διά τῆς παρασημοφορήσεως καί ἐπῄνεσε τόν Μακαριώτατον διά τό ἐπιτελούμενον πολύπλευρον θρησκευτικόν, πολιτιστικόν καί εἰρηνευτικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου καί  ἐζήτησε τήν βοήθειαν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου διά τήν ἀνάστασιν καί τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Κύπρου.

Λέγων ταῦτα ὁ Πρόεδρος, προσέφερε κλάδον ἐλαίας ἀσημένιας, καρποφόρου εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν αὐτῷ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐκ σμάλτου, κατεσκευασμένης εἰς Βηθλεέμ καί εἰς τήν σύζυγον αὐτοῦ ἐπιστήθιον  χρυσοῦν σταυρόν καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου διά τά κειμήλια τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἄλλας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ζητῶν τάς προσευχάς τοῦ Μακαριωτάτου ὁ κ. Πρόεδρος τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἀναληφθέντος ἔργου αὐτοῦ ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀνεχώρησεν διά τήν συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό Ἰσραήλ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/7c0ZOtyzTIg

ngg_shortcode_0_placeholder