1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ -ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 28ης Φεβρουαρίου /13ης Μαρτίου 2017, ὁ Πρόεδρος τῆς Βοσνίας καί Ἐρζεγοβίνης κ. Mladen Ivanić, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Igor Crnadak , τῆς Πρέσβεως κ. Jelena Rajaković καί ὑπό 20μελοῦς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Πρόεδρον καί τήν ὁμάδα αὐτοῦ ὑπεδέχθη μετά χαρᾶς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς Ἰσραήλ, τήν Ἁγίαν Γῆν, τό Πατριαρχεῖον καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐξ οὗ ἀναμένει τήν εὐλογίαν διά τήν χώραν αὐτοῦ.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει μιᾶς τοιαύτης Προεδρικῆς ὁμάδος, προερχομένης ἐκ μιᾶς χώρας μέ πολυπλοκότητα πολιτικῶν προβλημάτων εἰς τό παρελθόν καί σήμερον, ὡς ὁ ἴδιος διεπίστωσε καί ἐκ τῆς πρό μηνῶν ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Μαυροβούνιον, ὅτε ἦτο προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλοχίου διά τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Βλαδιμήρου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη ὡσαύτως εἰς τόν εἰρηνοποιόν ρόλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ ὁποία ἑνώνει εἰς τό Σῶμα αὐτῆς διαφόρους Ὀρθοδόξους ἐθνικότητας, ἀνταγωνιζομένας ἐνίοτε μεταξύ ἀλλήλων.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε εἰς τόν Πρόεδρον ὡσαύτως περί τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἁγίαν Γῆν, ἐκτεινομένης ὡς καί τό Qatar, ἔνθα τό Πατριαρχεῖον ἵδρυσεν Ἀρχιεπισκοπήν, ποιμαινομένην ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, φοιτήσαντος εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου τῆς Σερβίας.

Τήν ἐπίσκεψιν κατέκλεισεν ἡ ἀνταλλαγή δώρων καί ἡ ἐπιθυμία τοῦ Προέδρου νά ἐπισκεφθῇ τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]