1

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, 16ην/29ην Ἰουνίου 2022, ὁ Πρέσβυς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς εἰς Ἑλλάδα κ. Γεώργιος Tσούνης ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Πρέσβυν ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Πρέσβυν περί τοῦ ἀνέκαθεν ἐπιτελουμένου ἔργου τοῦ Πατριαρχείου, προσκυνηματικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ, ποιμαντικοῦ, πολιτιστικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ μέ κέντρον τήν Παλαιάν Πόλιν Ἱεροσολύμων καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ, ἐκτεινομένην εἰς Ἰσραήλ, Ἰορδανίαν, Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, ὡς καί Κάταρ.

Διά τοῦ ἔργου αὐτοῦ τό Πατριαρχεῖον στηρίζει τό ποίμνιον αὐτοῦ καί ὅλην τήν Χριστιανικήν ὀντότητα καί τάς κρατούσας κυβερνήσεις νά μειώσουν τάς πολιτικάς ἐντάσεις αὐτῶν καί  νά ἀντιμετωπίσουν τάς ἐνοχλήσεις τῶν ἀκραίων φανατικῶν στοιχείων εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Τσούνης προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπάργυρον δοχεῖον, σύμβολον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., ὁ δέ Μακαριώτατος ἀντιπροσέφερεν ἐπάργυρον εἰκόνα τῆς Ἱερουσαλήμ καί σταυρούς διά τήν σύζυγον καί τά τέκνα αὐτοῦ.

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Τσούνης προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον δι’ ἐπίσκεψιν εἰς Ἀθήνας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας