1

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ & Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δεύτεραν, 10ην /23ην Αὐγούστου 2010, ὁ Πρέσβυς τῆς Σλοβακίας εἰς τό Ἰσραήλ Dr. Ιvo Hlavacek καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου αὐτῆς κ. Stefan Harabin ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Καλωσορίζων τούτους ὁ Μακαριώτατος , ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆς ἀνέκαθεν ἀπό τῆς Ἰουδαιοχριστιανικῆς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων ἕως καί τῆς σήμερον.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἐξέφρασε τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης αὐτοῦ διά τήν ὑποδοχήν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον σεμνύνεται διά τοιαύτην μακράν ἱστορίαν καί τοιοῦτον σημαντικόν ποιμαντικόν ἔργον.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον σφραγῖδα -σύμβολον τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Πρόεδρον τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν χειρογράφων τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου καί ἐνθύμια τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Μετά τήν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπίσκεψιν οι ἐν λόγῳ ἐπισκέπται προσεκύνησαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder