1

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 12ην /25ην Νοεμβρίου 2015, ὁ Πρέσβυς τῆς Ρωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Alexander Shein μετά τοῦ συνοδοῦ αὐτοῦ κ. Εὐγενίου ἐπισκέφθη το Πατριαρχεῖον. Τόν ἐξοχώτατον κ. Πρέσβυν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς θέσεως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, περί τῆς φυσικῆς, περιουσιακῆς, προσκυνηματικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς αὐτοῦ καί περί τῶν ἀγαθῶν σχέσεων αὐτοῦ μετά τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἰδίως κατά τούς νεωτέρους αἰῶνας, καί περί τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τάς ὁποίας ἔχει τό Πατριαρχεῖον Μόσχας εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί περί τῶν σχέσεων καλῆς συνεργασίας μετ’ αὐτοῦ.

Ὡσαύτως ἔλαβε χώραν συζήτησις περί τῆς ἀνάγκης τῆς ἑνώσεως τῶν δυνάμεων τῆς Ἐκκλησίας καί φιλειρηνικῶν δυνάμεων τῆς πολιτείας διά τήν καταπολέμησιν τῶν φαινομένων τῆς ἀπηνοῦς βίας, τά ὁποῖα ἐκθέτουν τήν ζωήν ἀθῴων ἀνθρώπων εἰς κίνδυνον καί θάνατον.

Εὐχαριστῶν ὁ Μακαριώτατος τόν Ρῶσον Πρέσβυν διά τά δῶρα αὐτοῦ, ἐπέδωσεν αὐτῷ τάς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας Αὐτοῦ καί ηὐχήθη αὐτῷ καλήν ὑπηρεσίαν ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν συμφερόντων τῆς χώρας αὐτοῦ καί τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/RsXhe73qZS4