1

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 30ήν Μαρτίου/ 11ην Ἀπριλίου 2011, ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Κύπρου εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Χατζηαργυροῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς  ὁ νέος Πρέσβυς ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ εἰς τόν ἐγκαρδίως ὑποδεχθέντα τοῦτον Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, διά τό ὅτι, ὡς εἶπεν,  ἐκ τῆς θέσεως αὐτοῦ θά δυνηθῇ νά ὑπηρετήσῃ τήν ἐναπομείνασαν Κυπριακήν ὁμογένειαν εἰς τό Ἰσραήλ καί ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ καί τό Πατριαρχεῖον, περί τοῦ ἔργου τοῦ ὁποίου ἐζήτησε νά ἐνημερωθῇ παρά τοῦ Μακαριωτάτου. Καλωσορίζων τόν νέον Κύπριον Πρέσβυν ὁ Μακαριώτατος ἐξεφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ διά τό ὅτι  ἐπραγματοποιήθη ἤδη ἀπό τινων ἐτῶν ἡ ἐπιθυμία Ἰσραήλ καί Κύπρου νά ἐγκαταστήσουν μεταξύ αὐτῶν διπλωματικήν ἀντιπροσωπείαν. «Αἱ σχέσεις», εἶπε, «τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ διατηρούμεναι μέσῳ τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, ἐνισχύονται καί μέσῳ τῶν διπλωματικῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῆς Κύπρου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν».

«Τό Πατριαρχεῖον», ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, «διατηρεῖ περιουσίαν εἰς τήν Κύπρον καί ἔχει Ἁγιοταφίτας, Κυπρίους τήν καταγωγήν. Ἐν τῇ συνεργασίᾳ ταύτῃ τῆς ἀμοιβαίως ἐκατέρωθεν σεβαστῆς συναλληλίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἐξυπηρετοῦνται τά δίκαια τῆς Ρωμηοσύνης καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ καί ἐν τῇ διασπορᾷ. Κατά τά τελευταῖα ἔτη ἡ περιουσία τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κύπρον καλῶς ἀξιοποιεῖται καί ἔντονοι γίνονται προσπάθειαι διά τήν ἀνέγερσιν ἐκ νέου τοῦ κτιρίου τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Λευκωσίαν. Τά γεγονόντα ταῦτα εἶναι εὐοίωνα σημεῖα καί δι’ ἄλλα εὐχάριστα εἰς τό μέλλον».

Εἰς ἐρώτημα τοῦ κ. Πρέσβεως, διά ποίου τρόπου θά ἠδύνατο ἡ Κυπριακή Δημοκρατία νά βοηθήσῃ ἐμπράκτως τό Πατριαρχεῖον, ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησε ὅτι τοῦτο εἶναι δυνατόν νά γίνῃ διά χορηγήσεων ὑποτροφιῶν διά σπουδάζοντα εἰς Κύπρον τέκνα τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Πρέσβυν τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου καί μετάλλια τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν ὑγιείαν, δύναμιν καί ἐπιτυχίαν εἰς τό λίαν σημαντικόν ἐθνικόν ἔργον αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder