1

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 24ης Νοεμβρίου/ 7ης Δεκεμβρίου 2020, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Παναγιώτης Σαρρῆς, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης Λούπα καί ὑπό τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ κ. Κωνσταντίνου  Δασκαλοπούλου καί κας Δήμητρας Μαζαράκη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Πρέσβυν καί τούς συνοδούς αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Πρέσβυν περί τῆς προσκυνηματικῆς καί ὑλικῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου, καί περί τῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ὡς ἐκ τῆς ἀμφισβητήσεως τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ καί περί τοῦ ποιμαντικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ἔργου, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, παρά τάς ἀντιξοότητας, τῇ συνδρομῇ βεβαίως πάντοτε τοῦ εὐλογημένου ἔθνους ἡμῶν.

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Πρέσβυς τόν Μακαριώτατον διά τήν  ἐνημέρωσιν ταύτην  ἐξεδήλωσε τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον αὐτοῦ διά συμπαράστασιν εἰς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου καί ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τήν Κεντρικήν Βιβλιοθήκην καί κατῆλθεν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα διά προσκύνησιν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος προσέφερε τῷ κ. Πρέσβει καί τοῖς συνοδοῖς αὐτοῦ εἰκόνα τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας