1

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Δι’ ἐπιστολῆς Αὐτοῦ, ὑπ΄ ἀριθμόν 802 καί ἀπό 7ης /20ῆς Σεπτεμβρίου 2013, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συγχαίρει τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον ἐπί τῇ προσφάτῳ Συνοδικῇ Ἐγκυκλίῳ Αὐτοῦ, (ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=3550 ) ἀναγνωσθείσῃ εἰς τούς ἱερούς Ναούς κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν 15ην Σεπτεμβρίου 2013, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2013-14, ἀφορῴσῃ εἰς τήν ἀπόλυτον ἀνάγκην διατηρήσεως τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν ταυτότητος καί τῆς Ἑλληνικῆς ἡμῶν γλώσσης διά τήν συνέχισιν τῆς δημιουργικῆς καί ἀξιοπρεποῦς ζωῆς ἡμῶν καί παρουσίας εἰς τό ἱστορικόν γίγνεσθαι.

Ἡ ἐν λόγῳ συγχαρητήριος ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἔχει ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ καί περισπούδαστε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος Κύριε Χρυσόστομε. Τήν Ὑμετέραν ποθεινοτάτην  Ἡμῖν Σεβασμίαν Μακαριότητα ἐν ἁγίῳ φιλήματι περιπτυσσόμενοι, ἡδέως προσαγορεύομεν.

 Μετά ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος παρηκολουθήσαμεν τήν ἀπό τηλεοράσεως ἀναμεταδοθεῖσαν καί ἐν τοῖς ἱεροῖς ναοῖς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ τῆς Κυριακῆς, 15ης μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος, ἀναγνωσθεῖσαν Συνοδικήν ἐγκύκλιον τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος, ἐπί τῇ ἐνάρξει μάλιστα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους  2013–14.

Ἐν τῇ ἐγκυκλίῳ ταύτῃ ἐπισημαίνεται ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς ἐπιχειρουμένης προσπαθείας εἰς τά νέα σχολικά προγράμματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Κύπρου τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν διά τῆς θρησκειολογίας, τοῦ ὑπερτονισμοῦ τοῦ Κυπριακοῦ ἰδιώματος ἔναντι τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, τῆς ἀναπτύξεως   τῆς δημοκρατικότητος τῶν μαθητῶν μόνον  καί τῆς ἀποσιωπήσεως τῶν ἀξιῶν τῆς Χριστιανικῆς ἡμῶν Παραδόσεως, αἱ ὁποῖαι διατηροῦν τήν Ρωμαιο-Ὀρθόδοξον ταυτότητα ἡμῶν καί κρατοῦν εἰς ἀδιάσπαστον συνοχήν καί ἑνότητα τό εὐλογημένον ἔθνος ἡμῶν.

 Θερμῶς συγχαίρομεν τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι ἐπί τῇ θαρραλέᾳ ταύτῃ ποιμαντικῇ  Ἐθναρχικῇ ἐγκυκλίῳ καί εὐχόμεθα Αὐτῇ πλουσίαν τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν ἐπί ἔτη πολλά διά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀρξαμένου ὑπ’ Αὐτῆς ἀναγεννητικοῦ ἀνανεωτικοῦ ἔργου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κύπρου καί τήν συνέχισιν τῆς συμβολῆς Αὐτῆς εἰς τήν γεωγραφικήν δικαίαν ἑνοποίησιν τῆς ὑπό τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς κατατετμημένης  μαρτυρικῆς  Μεγαλονήσου  Κύπρου.

 Ἐπί τούτοις, ἀσπαζόμενοι Αὐτήν ἀπό τοῦ Παναγίου καί  Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν,

Ἐν τῇ  Ἁγίᾳ  Πόλει   Ἱερουσαλήμ   ‚βιγʹ  Σεπτεμβρίου  ζ΄.

Τῆς Ὑμετέρας Πεφιλημένης  Ἡμῖν Μακαριότητος,

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ´

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.