1

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ-ΣΝΑΝ.

Τό Σάββατον, 7ην/ 20ήν Φεβρουαρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετέβη εἰς τήν κώμην Ἀμποῦ Σνάν τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ, ἐν ᾗ διαβιοῖ Ἀραβόφωνος Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης μέ Ἱερόν Ναόν αὐτῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί μέ δύο χιλιάδας καί πεντακόσια μέλη.

Ἡ Κοινότης τοῦ Ἀμποῦ – Σνάν εἶναι μία τῶν δώδεκα Κοινοτήτων, τῶν ὑπαγομένων εἰς τήν Μητρόπολιν Πτολεμαΐδος Ἄκκρης, ἤτοι τοῦ Κούφρ Γιασίφ, Κούφρ Σμέα, Σφαάμερ, Ζντέϊντε, Ἀμπελίν, Ράμε, Μάκερ, Ταρσῆχα, Σαχνίν καί Πκέα.

Εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα τῆς ὡς ἄνω κώμης ἐγένετο δεκτός ἐν ἐπισήμῳ ὑποδοχῇ ὁ Μακαριώτατος καί  ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Θαβώρ, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τῶν Κοινοτήτων τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, τοῦ διακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου ἡγουμένου τῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος ἐν χορῳδία ἀραβιστί καί ἑλληνιστί καί μετέχοντος ἐν κατανύξει καί εὐλαβεῖ προσευχῇ πυκνοῦ Ὀρθοδόξου ἐκκλησιάσματος παρουσίᾳ τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου.

Πρός τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἔχοντα ὡς ἕπεται:

«Πσαν χαράν γήσασθε δελφοί μου, ταν πειρασμος περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες τι τό δοκίμιον μν τς πίστεως κατεργάζεται πομονήν, δέ πομονή ργον τέλειον χέτω, να τε τέλειοι καί λόκληροι ν μηδενί λειπόμενοι», (ακ. 1,2-4), διδάσκει γιος άκωβος δελφόθεος.

 

γαπητοί ν Χριστ δελφοί,

Κύριε Πρόεδρε τς Κοινότητος,

Εχαριστομεν Κυρί τ Θε μν διά τήν δοθεσαν μν χαράν τς μεθ μν κοινωνίας ν τ σημεριν λατρευτικ συνάξει. Εχαριστομεν Κυρί τ Θε μν τι ξίωσεν μς τς πολαύσεως το ργου το γαθο τς πομονς μν, δηλονότι τς νακαινίσεως το ερο Ναο το γίου Γεωργίου τς ξιαγαπήτου Κοινότητος μν. «Τος μέν καθ πομονήν ργον γαθο δόξαν καί τιμήν καί φθαρσίαν ζητοσι ζωήν αώνιον, ποδώσει Θεός κάστ κατά τά ργα ατο», (Ρωμ. 2,6-7), λέγει πόστολος Παλος.

 Περιττόν νά επωμεν τι «νακαίνισις ργου γαθο» δέν φορ μόνον ες τόν ναόν, λλά κυρίως καί πρωτίστως ες τόν ναόν το σώματος μν κατά τόν Θεον Παλον λέγοντα: «οκ οδατε τι τό σμα μν ναός το ν μν γίου Πνεύματός στιν, ο χετε πό Θεο καί οκ σεσθε αυτν (1η Κορ. 6,19).

Ο λόγοι οτοι το Παύλου, γαπητοί μου δελφοί, ποδηλον τι σκοπός το κηρύγματος το Εαγγελίου το Χριστο εναι γιασμός, δηλονότι σωτηρία το νθρώπου. Σωτηρία δέ σημαίνει τήν θεραπείαν τς ν σθενεί τελούσης νθρωπίνης φύσεως καί συνεπς τς περβάσεως το θανάτου ατς ν τ ναστάντι Χριστ τ Θε μν.

Τό Παλαίφατον Ρούμ ρθοδόξ Πατριαρχεον τν εροσολύμων καυχται ν Χριστ τι διά μέσου τς ν τ κόσμ καί δή ν τ γί Γ ζώσης παρουσίας καί μαρτυρίας ατο διατηρε σβεστον τό φς τς γάπης πρός τόν πλησίον, λλά καί τόν χθρόν εσέτι. Καί ες τάς πλέον δυσκόλους στιγμάς τς στορίας ατο διετήρησε φ νός μέν νόθευτον καί λώβητον τό φιλάνθρωπικόν ατο ργον πρός πάντας νευ οασδήποτε διακρίσεως θρησκευτικς κοινοτικς. φ τέρου δέ παρέμεινε πιστόν ες τήν εράν παρακαταθήκην τς ρχεγόνου ποστολικς ατο παραδόσεως.

 Μέ λλα λόγια, τό Πατριαρχεον εναι ατό τό ποον οδέποτε προέδωσε τήν θνικοθρησκευτικήν ταυτότητα τν Χριστιανν καί διαιτέρως το ποιμνίου ατο. Καί τολμμεν νά επωμεν ατό, διότι ταυτότης μν τν Χριστιανν τν διαβιούντων ν τ γί Γ καί τ ερυτέρ περιοχ τς Μέσης νατολς δέν εναι λλη πό ατήν πού μς κληροδότησαν ο γιοι καί μεγάλοι οκουμενικοί Διδάσκαλοι καί Πατέρες τς κκλησίας μας καί το εσεβος μν γένους.

Τέλος, εχόμεθα, πως Κύριος Θεός χαρίζηται πσιν μν γείαν κατ μφω καί δύναμιν, να καί δι᾽ἔργων γαθν καί λόγων δοξάζηται τό Πανάγιον νομα το Θεο τς γάπης τς ερήνης καί τς τελείας συνυπάρξεως καί συνδιαλλαγς.

 Εχαριστομεν πάντας μς, διαιτέρως τόν αδεσιμολογιώτατον Πατέρα Νικόλαον, τόν Πρόεδρον τόν γαπητόν μν σύν τος συνεργάταις ατο καί πάντας τούς τιμήσαντας τήν ορτήν ταύτην. μήν.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος μετέδωσε τήν θείαν Κοινωνίαν, πρό δέ τῆς Ἀπολύσεως καί ἐπέδωσε διά τόν ἀνακαινισθέντα ναόν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου καί ὡραιοτάτην κανδήλαν καί διένειμε τό ἀντίδωρον καί εἰκόνας εὐλογίας, εὐλογῶν αὐτούς.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς ἑορτῆς ἐν τῷ ναῷ ἔλαβε χώραν δεξίωσις εἰς τήν παρακειμένην ἐν τῷ Ναῷ αἴθουσαν, ἐν ᾧ ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε:  https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2016/02/20/19214

κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/RCxSpahdEXw

httpv://youtu.be/HPvMbOzMe4A

httpv://youtu.be/x8je4NKc32M