1

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

Ἡ Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει εἰς τούς παρακολουθοῦντας αὐτήν ὅτι ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τῇ προσκλήσει τῆς Ἱερᾶς Συνοδείας τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῇ κανονικῇ ἀδείᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπισκέπτεται τό Ἅγιον Ὄρος, ἵνα προσκυνήσῃ εἰς τήν Ἱεράν Σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης καί νά προεξάρξῃ τῆς πανηγύρεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς τήν εἰρημένην Σκήτην, τήν Κυριακήν, 25ην Ἰουλίου/ 7ην Αὐγούστου 2016. Λεπτομέρειαι περί τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἀναρτηθήσονται ἐν τῷ καιρῷ αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.