1

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ἰανουαρίου/ 6ης Φεβρουαρίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας καί εἰς τήν Μητρόπολιν Φιλαδελφείας τοῦ Πατριαρχείου συνάντησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βορείου Ἰορδανίας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ ἡγουμένου τῆς ἐν Φχές Ἱ. Μονῆς ἁγίου Γεωργίου ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τῆς δ/δος Οὐαφά Κσούς Διευθυντρίας τοῦ ἐν Ἀμμάν Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου διά τό Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, μετά τῶν εἴκοσι περίπου μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς προσφάτως διορισθείσης Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ Ἐπιτροπή αὕτη συνεστήθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐξ ἐπιλέκτων μελῶν τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν, μέ σκοπόν τήν συνεργασίαν μετά τοῦ Πατριαρχείου διά τήν μελέτην, προώθησιν καί ἐπίλυσιν προβλημάτων τοῦ ποιμνίου καί τήν στερέωσιν τῆς ἑνότητος αὐτοῦ.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ συνάντησιν ἦσαν παρόντα τά εἴκοσι μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτῆς καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Καμάλ Ἀμποῦ Τζάμπερ καί τόν Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς κ. Μοῦνδερ Χανταντίτ.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ἐχαιρετίσθη ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὡς εὐλογία καί ἠθική ἐνίσχυσις διά τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον τῆς Ἰορδανίας καί ὡς ἐνίσχυσις ὅλων τῶν Χριστιανῶν αὐτῆς καί ὅλους τούς Χριστιανούς αὐτῆς εἰς τό πλαίσιον τοῦ προστατεύοντος αὐτούς κράτους τῆς Ἰορδανίας.

Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ἐπεσημάνθησαν καί ἐθίγησαν εἰς τόν Μακαριώτατον θέματα χρῄζοντα μελέτης καί ἐπιλύσεως ὡς π.χ. ἡ συχνότης τῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Ἰορδανίαν, ἡ συχνότης τῶν συναντήσεων μετά τοῦ ἐν Ἰορδανίᾳ ποιμνίου Αὐτοῦ, ἡ ἵδρυσις κέντρου Μ.Μ.Ε. διά τήν προβολήν ἐν ἀληθείᾳ τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ἔναντι τῶν δυσφημούντων τοῦτο, ἡ ἵδρυσις Κέντρου Ὀρθοδόξων Σπουδῶν, ἡ ἵδρυσις Σχολῆς μορφώσεως τοῦ Κλήρου, ἡ διοργάνωσις συνεντεύξεων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν ἐνημέρωσιν ἐπί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ἵδρυσις Οἰκονομικῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ σύγκλησις τῆς ὁλομελείας τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ συνάντησις μετά τῶν κατηγορούντων τό Πατριαρχεῖον, ἵνα ἑνωθῶσι μετά τοῦ λοιποῦ ποιμνίου καί ἀποτελέσουν ἕν σῶμα καί νά δέχωνται τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, ἐπισκεπτόμενον τάς Ἐκκλησίας ὡς τόν Χριστόν, διότι ὁ Πατριάρχης ὡς Ἀρχιερεύς εἶναι ὡς ὁ Χριστός ἐπί τῆς γῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ἤκουσε μετά προσοχῆς τάς γνώμας ταύτας, ἔτι καί τάς ἐπικριτικάς τούτων, καί ἀπήντησεν, ὅτι τά θιγέντα πρός μελέτην καί ἐπίλυσιν θέματα ἔχουν τήν σημασίαν αὐτῶν, ἔχουν ὅμως προτεραιότητα κατ’ Αὐτόν ἡ ἵδρυσις σχολείων εἰς Σάλτην καί εἰς Κάρακ καί ἡ στήριξις τῆς θέσεως τῶν Χριστιανῶν, ἵνα μή ἐγκαταλείπουν τάς ἑστίας αὐτῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί ἡ στήριξις τῆς Βασιλικῆς Χασιμιτικῆς οἰκογενείας εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῆς διά τήν καταπολέμησιν τῆς βίας καί τήν ἐπικράτησιν τῆς δικαιοσύνης καί τήν διατήρησιν τῆς εἰρήνης.

Μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἀρχιερέων τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀνεχώρησε διά τό Κάρακ τῆς Ἰορδανίας, ἔνθα συνελυπήθη τόν πατέρα καί τούς λοιπούς συγγενεῖς τοῦ ἀπανθρώπως καέντος ὑπό τῶν Τάγιες Ἰορδανοῦ ἀεροπόρου Μουάδη Κασάσφε, τοῦ ἐκ Κάρακ καταγομένου.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 25ην Ἰανουαρίου/7ην Φεβρουαρίου 2015, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη ξανά τήν πόλιν Κάρακ διά τήν ἐπιθεώρησιν τῶν γενομένων ἐργασιῶν συντηρήσεως καί ἀνακαινίσεως εἰς τόν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ Ἱερόν Ναόν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.