1

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 21ην Νοεμβρίου /4ην Δεκεμβρίου 2011, ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τήν χοροστασίαν εἰς τόν ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐνεκαινίασε τήν νέαν μεγαλυτέραν αἴθουσαν τοῦ Ἐπιτροπικοῦ, ἔνθα καθ’ ἑκάστην πρωΐαν λαμβάνουν τό ἀφέψημα οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Ἡ αἴθουσα αὐτή προπαρασκευασθεῖσα διά νά στεγάσῃ τό νέον Ἐπιτροπικόν, ἀνεκαινίσθη ὑπό τοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ Γραφείου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τόν κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον.

Ὁ Μακαριώτατος τελῶν τόν Ἁγιασμόν ηὐχαρίστησε τόν κ. Μητρόπουλον καί ηὐχήθη τό νέον αὐτό ἔργον τῆς μεγαλυτέρας αἰθούσης νά ἐπισφραγίσῃ τήν πρόοδον,τήν αὔξησιν καί τήν προκοπήν τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/6rC2VqVCr98

ngg_shortcode_0_placeholder