1

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 22αν Ὀκτωβρίου/4ην Νοεμβρίου 2012, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀκολουθῶν ἀρχαίαν τάξιν, ἐλειτούργησεν εἰς τόν παρά τό Φανάριον ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Κατά τήν Λειτουργίαν ταύτην  ἐπί τῇ μνήμῃ τῇ ἑπομένῃ, Δευτέρᾳ, 23 Ὀκτωβρίου/5 Νοεμβρίου 2012, τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, μέ τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἀνεφέρθη εἰς τούς συνεχιζομένους ἄχρι τῆς σήμερον ἀρχαίους στενούς δεσμούς καί εἰς τήν συνεργασίαν μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς τήν διαμονήν Πατριαρχῶν τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Ἐκκλησίας εἰς τό κλῖμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἵνα παρακολουθῶσι καί προωθῶσι πρός τήν Ὑψηλήν Πύλην τά προσκυνηματικά δικαιώματα τοῦ Γένους ἡμῶν εἰς τούς Ἁγίου Τόπους, ἰδιαιτέρως δέ εἶπεν ὅτι:

«τό ἱερόν τοῦτον Μετόχιον ἀπετέλεσε κέντρον λογιοσύνης καί μαθήσεως. Πολλοί γεννάδες τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους ἤρχοντο ἀπό διαφόρους περιοχάς, διά νά ἐντρυφήσουν εἰς τόν ἐνταῦθα ἀποτεθαυρισμένον εἰς τά ἔντυπα καί χειρόγραφα βιβλία πλοῦτον εὐσεβείας καί γνώσεως. Πλεῖστοι ὅσοι μαθηταί ἐφιλοξενήθησαν καί ἐξεπαιδεύθησαν εἰς τά ἐδῶ κατά καιρούς λειτουργήσαντα σχολεῖα καί ἐδιδάχθησαν τά ἑλληνικά γράμματα καί τό Ὀρθόδοξον ἦθος. Διά τοῦτο, τό Μετόχιον τοῦτο τοῦ Παναγίου Τάφου κατέστη ἀναπόσπαστον στοιχεῖον τῆς φυσιογνωμίας τῆς Πόλεως τῶν Ρωμηῶν, σέμνωμα αὐτῆς καί εἷς χρυσοῦς κρῖκος, ὁ ὁποῖος συνδέει τάς δύο παλαιφάτους ἀδελφάς ἐκκλησίας αἰωνίως».

«Ἐντός τοῦ Μετοχίου τούτου παρέμεινε σιγῶν καί ἀνενεργός ὁ Σταυρωθείς Κύριός μας. Εἰς τό Μετόχιον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἡ ὁποία εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν ἔχουσα ὡς κεφαλήν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην της, σήμερον τόν πολυφίλητον ἀδελφόν Θεόφιλον Γ’, διάδοχον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, κρατεῖ ἄσβεστον τήν λαμπάδα τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων, συνεχίζει τήν ἱεράν παρακαταθήκην του καί αἴρει τόν ἰδικόν της Σταυρόν».

Τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἐκαλωσόρισεν ὁ φίλεργος ἐπιμελητής τοῦ Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς την Κωνσταντινούπολιν, Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου, Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Σελαλματζίδης.

Προσφωνῶν αὐτόν, ἀναφερόμενος εἰς τήν δραστηριότητα Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων ὡς διδασκάλων τοῦ Γένους, ἴδια τῶν Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων Θεοφάνους, Δοσιθέου καί Χρυσάνθου καί ὑπεγράμμισε ὅτι: «…τό Φανάρι εἶναι ὁ τόπος, ὅπου χτυπάει ἡ καρδιά τῆς μητέρας Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Συμβόλου τοῦ Γένους, τοῦ λιμένα τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης, τοῦ ἀρχαίου κυματοθραύστη τῆς ὀργῆς τῶν ἰσχυρῶν, τῆς πηγῆς τῆς τῶν πάντων ἐλπίδος καί εἰς τόν σεντεφένιο Σας θρόνο, διάδοχος τοῦ Ἀνδρέα, τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ταρασίου, τοῦ Μεθοδίου, διάδοχος Ἁγίων πολλῶν, εὔχονται καί προσεύχονται οἱ προκάτοχοί σας νά παραμένετε ὄρθιος, ἄγρυπνος φρουρός τῶν σεβασμάτων καί τῶν θησαυρῶν τοῦ Γένους, πρωτόθρονος καί ἐγγυητής τῆς ἑνότητος τῶν Ἐκκλησιῶν καί κιβωτός τῆς ἀληθινῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Φανάρι, λιμένας εὔδιος, ὅπου πρίν ἀπό τετρακόσια καί πλέον χρόνια βρῆκε καταφύγιο καί τό κλυδωνισμένο σκάφος τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας. Τό σκάφος τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, βεβαίως τῇ κανονικῇ ἐκχωρήσει τῆς μητέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder