1

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΔΗΒΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 8ης / 21ης Ἰουλίου 2015, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Οἰκονόμος εἰς τό Προσκύνημα τῆς Μαδηβᾶς, εἰς Ἰορδανίαν, π. Νικόλαος μετά τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ.

Τόν Πρεσβύτερον π. Νικόλαον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ηὐλόγησε καί ἀπένειμεν αὐτῷ τόν σταυρόν τοῦ Πρεσβυτέρου καί ἔδωκεν αὐτῷ τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν συνέχισιν τῆς ἀφοσιωμένης διακονίας αὐτοῦ ὑπό τόν Ἁγιοταφίτην Ἀρχιμανδρίτην Ἰννοκέντιον, εἰς τό ἱστορικόν Προσκύνημα τῆς Μαδηβᾶς, ἔνθα ὑπάρχει ψηφιδωτός ὁ ἱστορικός ψηφιδωτός χάρτης, ἐν ᾧ ἀπεικονίζεται ἡ Ἁγία Γῆ κατά τούς χρόνους τοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.