1

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 17ην /30ήν Σεπτεμβρίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, διά νά ὑποβάλῃ τά διαπιστευτήρια αὐτοῦ, ὁ νέος Προϊστάμενος τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, π. Τύχων μετά τῆς μοναχῆς Αἰκατερίνης  τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μαρίας Μαγδαληνῆς (Ρωσικόν).

Οὗτος διεδέχθη τόν πρό μηνῶν ἀποθανόντα μακαριστόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰωάσαφ. Παρά τήν ἐπιτευχθεῖσαν -δόξα τῷ Θεῷ -ἕνωσιν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, τῆς Ἐκκλησίας ἐντός τῆς Ρωσίας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ἡ τελευταία διατηρεῖ συμφώνως πρός τήν ὑπογραφεῖσαν συμφωνίαν τόν ἴδιον αὐτῆς Προϊστάμενον.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀναγνωρίζον μίαν Ρωσσικήν Ἐκκλησιαστικήν Ἀποστολήν (Missia) εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπεκατέστησε μετά τήν ἐν λόγῳ ἕνωσιν τήν πλήρη μυστηριακήν κοινωνίαν καί μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Τύχων ἐδήλωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν διάθεσιν καί θέλησιν τῆς πλήρους συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.  Ὁ Μακαριώτατος ἐν ἐκτιμήσει τούτου, ἐπέδωσεν εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Τύχωνα ἐπιστήθιον σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν βυζαντινῶν χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς βιβλιοθήκης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder