1

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 10ην / 23ην Αὐγούστου 2016, ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κωνσταντῖνος Μπίκας ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων αὐτοῦ.

Τόν κ. Πρέσβυν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς πρώτης ταύτης ἐπισκέψεως ὁ κ. Μπίκας ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον διά τό ὅτι κάμνει ἀρχήν τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον ἐκτιμᾷ καί σέβεται ὡς ἀρχαιότατον Χριστιανικόν θεσμόν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν μέ ἀξιόλογον θρησκευτικόν, πολιτιστικόν καί εἰρηνευτικόν ἔργον.

Ἀνταπαντῶν ὁ Μακαριώτατος, ἐνημέρωσε τόν κ. Πρέσβυν ἐπί τῆς παρούσης ἐπικρατούσης πολιτικῆς καταστάσεως εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν μέ ἀδιαφανῆ εἰσέτι τήν πολιτικήν λύσιν καί ἐπί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου, ἀγωνιζομένου διά τῶν ἐκκλησιαστικῶν αὐτοῦ ὅπλων, νά καταπραΰνῃ τά πνεύματα καί νά δημιουργήσῃ κλῖμα πολιτικοῦ διαλόγου, μέ στόχον μίαν βιώσιμον λύσιν, ἱκανοποιοῦσαν, εἰ δυνατόν, τά δικαιώματα καί τάς ἀξιώσεις ἀμφοτέρων τῶν πολιτικῶν πλευρῶν.

Ἐν τέλει ὁ κ. Πρέσβυς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν καί τήν ἐνημέρωσιν ταύτην καί ἐξέφρασε ζωηράν τήν διάθεσιν συνεργασίας μετά τοῦ Πατριαρχείου, ὁ δέ Μακαριώτατος ηὐχήθη αὐτῷ εὐδόκιμον καί καρποφόρον Πρεσβειακήν θητείαν μετά τῆς συνεργασίας τοῦ Πατριαρχείου ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.