1

Ο ΝΕΟΣ ΙΣΠΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 2αν /15ην Ἰανουαρίου 2011, ὁ νέος Πρόξενος τῆς Ἰσπανίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα Mr. Alfonso Portabales ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. Τοῦτον ὑπεδέχθη μετά χαρᾶς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Ὁ νέος Ἰσπανός Πρόξενος εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι θεωρεῖ τιμήν αὐτοῦ νά ἐκπροσωπῇ τήν χώραν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, εἰς μίαν τοιαύτην σημαντικήν θέσιν καί νά ἐπισκέπτεται τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος εἶπεν εἰς τόν κ. Alfonso Portabales ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται ἀφ’ ἑαυτοῦ καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν νά συμβάλλῃ εἰς τήν λύσιν τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος τῶν Ἱεροσολύμων, ὥστε τά Ἱεροσόλυμα νά παραμένουν πόλις μέ τόν θρησκευτικόν αὐτῆς χαρακτῆρα ἀνεξίτηλον, ἀνοικτά διά τούς ὁπαδούς ὅλων τῶν θρησκειῶν.

Ὅτι τό Πατριαρχεῖον, παραμένον ἐκκλησιαστικός ὀργανισμός, προσπαθεῖ νά βοηθήσῃ εἰς τό ἔργον αὐτοῦ τούς πολιτικούς καί τούς διπλωμάτας. Τό Πατριαρχεῖον ἐξασκεῖ σημαντικόν φιλανθρωπικόν ἔργον ἐκ τῶν εἰσοδημάτων αὐτοῦ καί ἐκ τῶν δωρεῶν τῶν προσκυνητῶν. Τό Πατριαρχεῖον διαφυλάσσει τά Πανάγια Προσκυνήματα ὡς τόπους τῆς παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου εἰς αὐτά.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder