1

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 5ης / 18ης Νοεμβρίου 2015, ὁ νέος Γενικός Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. εἰς Ἱερουσαλήμ κ. Donald Blome, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν νέον Πρόξενον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς θέσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, περί τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν καί τῆς μεταναστεύσεως αὐτῶν καί περί τῶν προσφύγων, τῆς ἀνάγκης τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τά Χριστιανικά μειονοτικά σχολεῖα, περί τῆς σημασίας, τήν ὁποίαν ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν ἐκπαίδευσιν διά τῶν σχολείων αὐτοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις, Χωρίῳ τῶν Ποιμένων, Ραμάλλᾳ, Ἰόππῃ καί Ρέμλῃ εἰς Ἰσραήλ καί ἐν Ἀμμάν, Φχές καί Μαδηβᾷ εἰς Ἰορδανίαν.

Ἐνδιαφέρουσα ὡσαύτως συζήτησις ἔλαβε χώραν περί τῆς ἐκρύθμου πολιτικῆς καταστάσεως εἰς Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί περί τοῦ συμφιλιωτικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον ἐξασκεῖ τό Πατριαρχεῖον ὡς φρουρός καί φύλαξ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί προστάτης τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ ἀλλά καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ὁ κ. Γενικός Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. ἐξέφρασε τήν ἐκτίμησιν αὐτοῦ πρός τό ἐπιτελούμενον ἔργον τοῦ Πατριαρχείου καί ἐξεδήλωσε τήν διάθεσιν αὐτοῦ διά συνεργασίαν καί συμπαράστασιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/s085QSKNTbA