1

Ο Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΕΙΣ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Τὴν Παρασκευήν, 4ην /17ην Νοεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τὸ ἐν Ἀμμὰν τῆς Ἰορδανίας ξενοδοχεῖον Royal τελετὴ ἐνάρξεως τῶν ἐργαισιῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), προγραμματιζομένων νά διαρκέσουν ἕως καὶ τὴν Πέμπτην, 10ην / 23ην Νοεμβρίου 2017.

Ἡ Ἐκτελεστικὴ αὕτη Ἐπιτροπή, φιλοξενουμένη ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, πρόκειται νά ἀσχοληθῇ με θέματα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, περὶ τῶν ὁποίων ἀπεφασίσθη ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. εἰς Νότιον Κορέαν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀρχῆς ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι– μέτοχοι τοῦ Π.Σ.Ε. παραμένουν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἐργαζόμεναι εἰς μίαν “Pilgrimage of Justice and Peace” / «Πορείαν Δικαιοσύνης καὶ Εἰρήνης», εἰς τὴν ὁποίαν τὸ Π.Σ.Ε. ἔχει πολλούς συμπαραστάτας καὶ μάλιστα εἰς τὴν συγκυρίαν τῆς 500ῆς ἐπετείου τῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ Λουθήρου.

 

Τὰς ἐργασίας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς ηὐλόγησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, προσφωνῶν καὶ καλωσορίζων τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Π.Σ.Ε. Rev. κ. Olav Tveit καί λοιπά μέλη-ἀντιπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν, διὰ τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ἀγγλιστὶ ἴδε:

https://en.jerusalem-patriarchate.info/2017/11/17/35893

Τὸ ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Μακαριώτατος παρέθεσε δεῖπνον πρὸς τιμὴν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τὸ ἐν Ἀμμάν ξενοδοχεῖον “Fair Monte”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]