1

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 19ην Ὀκτωβρίου /1ην Νοεμβρίου 2010, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης κ. Θεοφάνης μετά μεγάλης ὁμάδος ἱερέων καί μετά 400 προσκυνητῶν τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως αὐτοῦ.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης κ. Θεοφάνης προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, λέγων:

«Εἴμεθα ὁμάς προσκυνητῶν τῆς Μολδαβίας, οἱ ὁποῖοι ἤλθομεν, διά νά προσκυνήσωμεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Μεταξύ τῶν τιμωμένων Ἁγίων τῆς Ἁγίας Γῆς εἶναι καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χοτζεβίτης. Ὠργανώσαμεν ἐκδρομήν ἐκ Μολδαβίας διά τά προσκυνήματα καί διά τόν Ἅγιον τοῦτον. Ἐγώ καί οἱ ἱερεῖς μου ζητοῦμεν τήν εὐλογίαν Ὑμῶν νά ἐπισκεφθῶμεν τά ἅγια προσκυνήματα καί νά λειτουργήσωμεν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον. Ζητοῦμεν νά εὐλογήσητε τό ποίμνιον τῆς Μητροπόλεως Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης. Μεταφέρομεν Ὑμῖν τούς ἀδελφικούς ἀσπασμούς τοῦ Πατριάρχου τῆς Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, ὁ ὁποῖος ζητεῖ νά εὐλογήσητε τό ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας».

Εἰς τοῦτον ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπήντησεν: «Εἶναι χαρά Ἡμῶν νά ὑποδεχώμεθα ὑμᾶς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τό Πατριαρχεῖον. Ἐσεῖς ἔχετε τήν εὐλογίαν τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν ἁγιότητα τῆς Ἁγίας Γῆς. Δι Ἡμᾶς ὡσαύτως εἶναι εὐλογία ἡ ἐπίσκεψις ὑμῶν ὡς ἐνίσχυσις εἰς τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς διαφυλάξεως τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἡ ὑποδοχή προσκυνητῶν δηλοῖ τήν ἐν Χριστῷ κοινωνίαν καί ἑνότητα ἡμῶν ὡς Ὀρθοδόξων. Ἡ σημασία τῆς Ἱερουσαλήμ εἶναι μεγίστη διά τό σταυρικόν αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν Ἱερουσαλήμ καί τά Πανάγια Προσκυνήματα αὐτῆς διακονοῦμεν ἡμεῖς, τό Πατριαρχεῖον καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, ὡς ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ἰδίᾳ τῶν Ὀρθοδόξων. Χάρις εἰς τήν διακονίαν ταύτην διετηρήθησαν ὡς λειτουργικοί χῶροι τά Πανάγια Προσκυνήματα

Ἡ προσκυνηματική ὑμῶν ἐπίσκεψις λέγεται «προσκυνηματική θεωρία», διότι θά δῆτε καί διά τῶν φυσικῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν τούς τόπους, τούς ὁποίους ἤγγισε διά τῆς παρουσίας καί τῆς ἁφῆς αὐτοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Θά δῆτε καί ὑμεῖς νοερῶς τό φῶς, τό ὁποῖον εἶδον οἱ μαθηταί ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ.

Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μεταμόρφωσις, ἡ ἑνότης ἡμῶν μετά τοῦ Ἰησοῦ. Τοῦτο συνέβη καί εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Χοτζεβίτην, ἐκδιωχθέντα ὑπό τῶν ἰδίων καί ἐλθόντα εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ὡς ξένον καί ἐνταῦθα διά τῆς ἀσκήσεως καί τῆς θείας χάριτος μεταμορφωθέντα. Οὗτος ἠξιώθη τοῦ φυσικοῦ καί πνευματικοῦ φωτός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὗτος εἶναι προστάτης τῆς Μονῆς καί πηγή ἰάσεων. Τό ἄφθορον σῶμα του εἶναι ἔνδειξις καί ἀπόδειξις τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ διά τήν κοινήν ἐκ νεκρῶν ἡμῶν ἀνάστασιν. Εὔχομαι ἡ προσκύνησις ὑμῶν διά τῶν εὐχών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ  Χοτζεβίτου καί τοῦ Μητροπολίτου ὑμῶν νά ἀποβῇ ὑμῖν πηγή ἁγιασμοῦ, θεωρίας καί μιμήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χοτζεβίτου. Σᾶς εὔχομαι εὐλογημένον προσκύνημα».

Ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Μολδαβίας κ.κ. Θεοφάνης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί τούς λόγους καί προσέφερεν εἰς τόν Αὐτόν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, κατεσκευασμένην εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν τῆς Μολδαβίας Ἰάσιον, ζητῶν τάς προσευχάς Αὐτοῦ.

Ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτόν ἐγκόλπιον καί εἰς τούς ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως αὐτοῦ σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης καί ἐπίσης τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου καί ἐνθύμια εἰς τούς προσκυνητάς. Τό ἴδιο βράδυ ὁ Μητροπολίτης Μολδαβίας καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἐλειτούργησαν μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου εἰς τήν μεταμεσονύκτιον θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder