1

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 27ην Ἰουλίου/10ην Ἰουλίου 2011, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος μετά πεντηκονταμελοῦς ὁμάδος προσκυνητῶν μελῶν τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον μετά τήν κατά τήν παρελθοῦσαν νύκτα κατανυκτικήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου.

Τόν Μητροπολίτην Μεσογαίας μετά τῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος αὐτοῦ ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνθέρμως, ὁμιλῶν αὐτοῖς περί τῆς σημασίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ὡς φρουρῶν τῶν Ἁγίων Τόπων, εἰς τούς ὁποίους ἔλαβε χώραν τό σωτήριον ἔργον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς.

«Ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι ὁ μάρτυς περί τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς Βαπτίσεως, τῆς Σταυρώσεως,τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Ἀναλήψεως, τῆς Πεντηκοστῆς. Αὐτή εἶναι ἡ εὐλογία καί ἡ δύναμις τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων».

«Ἡ Ἱερουσαλήμ», ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι ἱερά πόλις καί διά τάς ἄλλας θρησκείας ἐκτός τοῦ Χριστιανισμοῦ, τόν Ἰουδαϊσμόν καί τό Ἰσλάμ. Ὁ θρησκευτικός ἅγιος χαρακτῆρ τῶν Ἱεροσολύμων δίνει ἀπάντησιν εἰς πολλά ἀπό τά ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου καί λύσιν εἰς πολλά ἀπό τά προβλήματα καί θεραπείαν εἰς πολλάς ἀπό τάς ἀσθενείας ψυχῆς καί σώματος. Ἡ θεραπεία τούτων ἐπιτυγχάνεται διά τῆς δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ ἐνανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος κάι ἀναστάντος».

«Τήν δύναμιν ταύτην προσφέρει ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, βοηθουμένη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν, ὡς καί τῆς ὑμετέρας, ἀλλά καί δι’ ἄλλων τρόπων συμπαραστάσεως».

«Τήν συμπαράστασιν ταύτην ζητοῦμεν ἀπό τάς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί διά τῆς ἀποστολῆς, ἐάν δύνωνται, νέων ἵνα φοιτήσουν εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν καί νά διακονήσουν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα».

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τόν Ἅγιον Μεσογαίας τήν ἐξ ὕψους δύναμιν, ἵνα συνεχίζῃ τόν ποιμαντικόν αὐτοῦ καί ἐπιστημονικόν καί συγγραφικόν του λόγον  ὑπέρ τῆς θεραπευούσης καί σωζούσης ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ καί ἐπέδωσεν αὐτῷ φιλντισένιον ἐγκόλπιον καί τό βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ ἀρχιτέκτονος κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου περί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί περί τοῦ ἔργου τοῦ Ἀρχιτέκτονος Κάλφα Κομνηνοῦ, τοῦ ἀνεγείραντος τό Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου τό 1810 εἰς δέ τούς ἱερεῖς αὐτοῦ ἐπέδωσεν φιλντισένιον σταυρόν καί εἰς τούς προσκυνητάς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἀνταποδίδων ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν Μακαριώτατον καί προσέφερε δωρεάν πέντε χιλιάδων εὐρώ (5.000€) διά τάς ἀνάγκας τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλμπουμ μετ’ εἰκόνων βυζαντινῶν καί μεταβυζαντινῶν παρεκκλησίων τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder