1

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν, 21ην Ἰουλίου / 3ην Αὐγούστου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου τόν Μητροπολίτην Βερολίνου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Μᾶρκον μεθ’ ἱερέων αὐτοῦ καί μεθ’ ὁμάδος 60 Ρώσων προσκυνητῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς διά τήν σημασίαν τῶν Ἱεροσολύμων καί ὅλης τῆς Ἁγίας Γῆς διά τήν χριστιανικήν ζωήν τῶν πιστῶν. «Ἡ Ἱερουσαλήμ», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν ἱστορίαν τῆς σωτηρίας, διότι ἡ  οἰκονομία τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν ἐν Χριστῷ ἔλαβε χώραν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐν τῇ Ἁγία Γῇ, ποτισθείσῃ διά τοῦ αἵματος τῶν προφητῶν καί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». «Ὑμεῖς ἔρχεσθε», προσέθεσεν ὁ Μακαριώτατος, «ὡς προσκυνηταί, ὡς θεωροί τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῶν συμβάντων καί συμβαινόντων ἐν αὐτῇ.  Ἐκ τῆς φυσικῆς θεωρίας θά ἀναχθῆτε εἰς τήν πνευματικήν θεωρίαν, εἰς τήν θεωρίαν διά τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν. Οὕτως θά ἑνωθῆτε μετά τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἔργου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ἥτις δέν εἶναι ὀργάνωσίς τις διαπλάσεως καλῶν χαρακτήρων, ἀλλά τό ἁγιάζον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ἕνωσις ἡμῶν μετά τοῦ Θεοῦ».

Ὁ Μητροπολίτης Μᾶρκος ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἥτις καί ἐδόθη αὐτῷ, λόγῳ τῆς προσφάτου ἑνώσεως τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς μετά τῆς ἐν Ρωσίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί λόγῳ τοῦ διορισμοῦ ὡς Ἐκπροσώπου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωακείμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder