1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ὅπως καὶ σύσσωμη ἡ Ἁγιοταφικὴ Ἀδελφότητα, μὲ βαθὺ αἴσθημα εὐθύνης, σεβασμὸ καὶ ἐπίγνωση τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς, ἔδωσαν, γιὰ ἄλλη μία φορᾶ, τὴ μαρτυρία τους μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν πλούσια ὑλικὴ καὶ πνευματική τους εὐλογία.

Ὡς γνωστό, ἡ πνευματικὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου ἐκτείνεται καὶ στὴν Ἰορδανία. Ἀξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴν περιοχὴ αὐτὴ τὸ Πατριαρχεῖο ἔχει ἀναπτύξει ἰδιαίτερη δραστηριότητα στὸ χῶρο τῆς Ἐκπαίδευσης, δεδομένου ὅτι, μὲ ποικίλους τρόπους καὶ μέσα, ἔχει συντελέσει στὴν ἵδρυση πολλῶν σχολείων Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

Στὰ πλαίσια τῆς ἐνίσχυσης τοῦ ἀξιόλογου αὐτοῦ πολιτιστικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἔργου, ὁ Μακαριώτατος παρέστη στὶς 22 Μαΐου 2008 καὶ ὤρα 17.00 μ.μ. στὴν τελετὴ ἀποφοίτησης τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Σχολείου στὴν πόλη Φχὲς τῆς Ἰορδανίας. Στὴν ἐκδήλωση συμμετεῖχε μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν, γονέων καὶ κηδεμόνων καὶ προυχόντων τῆς κοινότητος. Ἡ ὅλη τελετὴ σφραγίστηκε μὲ ἐμπνευσμένο λόγο, ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, προσέφερε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ Σχολείου. Στὴ συνέχεια, ὁ Μακαριώτατος διένειμε τὰ ἀπολυτήρια στοὺς ἀποφοιτήσαντες.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀπονομῆς παρατέθηκε δεῖπνο πρὸς τιμὴν τοῦ Μακαριωτάτου ἀπὸ  ἕνα πιστὸ μέλος τῆς κοινότητας, ὅπου παρακάθισαν ἄνω τῶν τετρακοσίων προσώπων, μεταξὺ αὐτῶν ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἰορδανίας, κ. Νάντερ Δάχαμπι, ὁ ὁποῖος μάλιστα τυγχάνει ἑλληνομαθὴς ὡς ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Ἰκάρων, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Ὑπουργοί, Βουλευτές, Γερουσιαστές, πρώην Ὑπουργοὶ – Βουλευτές- Γερουσιαστὲς (Χριστιανοὶ καὶ Μουσουλμάνοι), ὁ Νομάρχης τῆς περιοχῆς καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης, ὁ ὁποῖος εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος.

Ἰδιαίτερα σημαντικὸ ἦταν τὸ σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀουκάφ, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι ἱστορικά, πολιτισμικὰ καὶ θρησκευτικὰ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Χαλίφης Ὀμὰρ Ἰμπὶν Χατὰμπ παρέλαβε τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Σωφρόνιο, τονίζοντας μὲ σημασία τὸν ὄρο «Ροὺμ Ὄρθοδοξ».

Ὅπως εἶναι προφανές, ὅλες αὐτὲς οἱ πρωτοβουλίες τοῦ Πατριαρχείου προβάλλουν καὶ ἐξαίρουν διεθνῶς τὴν οἰκουμενικὴ σημασία τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης, ἡ ὁποία, ἀναμφίβολα, ἀποτελεῖ πολιτισμικὸ καὶ ἱστορικὸ φορέα ὑψηλῆς καὶ ἀπαράμιλλης πνευματικότητας, πείθοντας ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐνῶ διώκεται καὶ βάλλεται ἀνέκαθεν, ἐντούτοις -ἀθόρυβα καὶ μυστικά- μεγαλουργεῖ, ξεπερνῶντας ἐν τέλει κάθε ἀντιξοότητα. Ἄξιος, βέβαια, συντελεστὴς καὶ ὑποστηρικτὴς αὐτοῦ τοῦ πνεύματος καὶ αὐτῆς τῆς μακραίωνης πνευματικῆς κληρονομιᾶς διατελεῖ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, κλήθηκε νὰ διακονήσει τὰ ἱερότερα καὶ σεβασμιότερα προσκυνήματα τῆς Πίστεώς μας.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων