1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Τήν Δευτέραν, 16/29-6-09, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, ἔλαβε μέρος εἰς δεῖπνον, εἰς τό ὁποῖον προσεκάλεσεν Αὐτόν ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Souhel Dawani, περιστοιχούμενος ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ παρά τόν καθεδρικόν ναόν τῶν Ἀγγλικανῶν τοῦ St. George / Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἱερουσαλήμ.

Διαρκοῦντος τοῦ δείπνου τούτου, ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος, προσφωνῶν τόν Πατριάρχην Θεόφιλον, εἶπεν:

«Ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν εἰς τήν Ἀγγλικανικήν Ἐκκλησίαν σήμερον προσδίδει εἰς ἡμᾶς ἰδιαιτέραν τιμήν καί χαράν. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἦτο βοηθητική πρός τήν Ἀγγλικανικήν Ἐκκλησίαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν ἡμέραν τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τό 1840 καί ἀπό τῶν ἡμερῶν τῆς ἱδρύσεως τοῦ καθεδρικοῦ τούτου ναοῦ αὐτῆς τό 1898. Αἱ σχέσεις καλῆς συνεργασίας εἰς διαφόρους τομεῖς συνεχίζουν καί σήμερον. Ἡ Μετριότης μου, ὡς ὁ 14ος Ἐπίσκοπος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ἔχω τήν εὐλογίαν νά ἀπολαμβάνω τήν συνεργασίαν μετά τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί διμερῶς, ἀλλά καί εἰς τό πλαίσιον τῶν συναντήσεων τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό ὑμέτερον Πατριαρχεῖον εἰς τό ἀδελφικόν κλῖμα, τό ὁποῖον δημιουργεῖ ἡ καθοδήγησις Ὑμῶν».

Ἀνταπαντῶν ὁ Μακαριώτατος, ηὐχαρίστησε διά τήν τιμητικήν ταύτην πρόσκλησιν, ἡ ὁποία ὄντως φανερώνει τήν ὑπάρχουσαν καλήν συνεργασίαν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, φανερωθεῖσαν ἄλλωστε καί ἐκ τῆς συμμετοχῆς Αὐτοῦ εἰς τό ἐν Lambert Conference τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας  τό παρελθόν ἔτος καί τῆς συμμετοχῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τόν μέλλοντα νά ἀνανεωθῇ θεολογικόν διάλογον Ὀρθοδόξων καί Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας.

Αἱ σχέσεις αὗται, ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, ὑφίστανται και εἰς τόν χῶρον τῆς θεολογικῆς παιδείας, καθ’ ὅτι Ἁγιοταφῖται Πατέρες μετεξεπαιδεύθησαν εἰς Πανεπιστήμια τῆς Ἀγγλίας, κυρίως εἰς τάς πατερικάς σπουδάς. Τήν συνεργασίαν ταύτην ηὐχήθη ὁ Μακαριώτατος νά ἀξιοποιήσωμεν  πρός στήριξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῆς χριστιανικῆς ὀντότητος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Ἀγγλικανῷ Ἐπισκόπῳ ζεῦγος ἀργυρῶν κηροπηγίων καί παρεκάλεσε νά διαβιβάσῃ τάς εὐχάς Αὐτοῦ τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Κανταρβουρίας, Σεβασμιωτάτῳ Ρόουαν Οὐΐλιαμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder