1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΜΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 5ης /18ης Νοεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ἐδέχθη 20μελῆ ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἀγγλικανικῆς ἐκκλησίας ὑπό τόν ἐπίσκοπον αὐτῶν David Hamid καί τόν ἱερέα π. William.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν εἰς τούς ἐπισκέπτας τήν σημασίαν τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἁγίας Πόλεως, ὡς πνευματικῆς πρωτευούσης ὅλου τοῦ κόσμου, διότι ἡ γῆ αὐτῆς εἶχε τήν εὐλογίαν νά ποτισθῇ ὑπό τοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί νά δεχθῇ Τοῦτον ἐνταφιασθέντα εἰς τά σπλάγχνα αὐτῆς, ἐξ ὧν καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.

Εἰς μίαν ταύτην ἁγίαν πόλιν, αἱ ἐκκλησίαι εἶναι κεκλημέναι νά ἐπιτελοῦν ἓν ἔργον ἅγιον, ἀποστολῆς εἰρήνης καί συνδιαλλαγῆς, τό ὁποῖον καθίσταται δυνατόν μόνον μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἱδρυτοῦ αὐτῆς.

Ἑκατομμύρια ἀνθρώπων διαφόρων ἐθνικοτήτων καί θρησκευτικῶν ὁμολογιῶν ἐπισκέπτονται τήν Ἱερουσαλήμ διά νά γίνουν δέκται τῆς ἁγιοσύνης, τήν ὁποίαν ἐχάρισεν εἰς αὐτήν ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐπισκέπται ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί διά τήν ὑποδοχήν καί ἔλαβον τήν εὐλογίαν διά τήν συνέχισιν τοῦ προσκυνήματος αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.