1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΕΞΑΡΧΕΙ ΤΕΛΕΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 5ης Αὐγούστου / 23ης Ἰουλίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς τελετῆς τοῦ μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως τῶν ἐγγονῶν τοῦ διακεκριμένου μέλους τῆς Ἀραβοφώνου ἡμῶν Κοινότητος, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ σεπτοῦ προσκυνήματος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ.

Ἐγκαινιάζων τά δύο δίδυμα τέκνα ταῦτα ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

«Ἀδελφοί, ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, εἰς τόν θάνατον Αὐτοῦ ἐβαπτίσθητε» … «εἰ δέ ἀποθάνωμεν σύν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καί συζήσωμεν Αὐτῷ, εἰδότες ὅτι Χριστός, ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος Αὐτόν οὐκέτι κυριεύει», (Ρωμ. 6, 3-11), κηρύττει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

 Σήμερον φύτευμα ἀληθείας ἐφυτεύθη ἐν τῇ ἁγία Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ παρέχοντος τοῖς βαπτιζομένοις τήν μακαρίαν κάθαρσιν, τόν θεῖον ἁγιασμόν καί τήν ἀναγέννησιν. Τό δέ φύτευμα τοῦτο τῆς ἀληθείας εἶναι οἱ νεοφωτισθέντες δοῦλοι τοῦ Θεοῦ Psara & Sharif, οἱ δι᾽ ὕδατος καί πνεύματος ἀναγεννηθέντες καί τῇ σφραγίδι τῆς δωρεᾶς τοῦ ἁγίου καί παντοδυνάμου καί προσκυνητοῦ Πνεύματος σφραγισθέντες. «Ἔσωσεν ἡμᾶς διά λουτροῦ παλιγεννεσίας καί ἀνακαινίσεως Πνεύματος Ἁγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως ὁ Θεός δι᾽ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν», (Τίτ. 3, 5-6) κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος.

Ἡ διά λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας ἀνακαίνισις, δέν εἶναι ἄλλο τι ἀπό τήν ἐν Χριστῷ διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δευτέραν γέννησιν, ὡς ὁμολογεῖ καί ὁ σοφός Παῦλος λέγων: «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε», (Γαλ. 3,27). Δηλαδή: εἶσθε υἱοί τοῦ Θεοῦ, διότι ὅσοι ἐβαπτίσθητε εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πιστεύοντες Αὐτόν ὡς Σωτῆρα, ἐνεδύθητε τόν Χριστόν καί ἠνώθητε μετ᾽ Αὐτοῦ.

Τίνι δέ τρόπῳ ἐνδυόμεθα τόν Χριστόν; λέγει Κύριος: «ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου. Ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς», (Ἰωάν. 8,12). Αὐτό τοῦτο τό θεῖον φῶς, δηλονότι τόν Χριστόν ἐνδυόμεθα καί περιβαλλόμεθα. Κατά δέ τόν μέγαν Φώτιον, «τόν Χριστόν καί τό Ἅγιον Αὐτοῦ Πνεῦμα οὐχ ὡς ἰμάτιον, ἔξωθεν περικείμενον περιβαλλόμεθα, ἀλλ᾽ ὡς τήν καρδίαν καί τούς λογισμούς πληρούμενοί τε φωτός καί τό πρόσωπον χάριτος».

Μέ ἄλλα λόγια, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σήμερον διά τῆς συμμετοχῆς πάντων ἡμῶν εἰς τό μέγα μυστήριον τοῦ βαπτίσματος τῶν νεοφωτίστων δούλων τοῦ Θεοῦ Psara & Sharif, ἐγενόμεθα μάρτυρες τοῦ θανάτου καί τῆς ἀναγεννήσεως αὐτῶν ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί τῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ. Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι βαπτισθέντες οἱ νεοφώτιστοι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ ἐπί τῇ πίστει εἰς Χριστόν, ἐβαπτίσθησαν εἰς τόν θάνατον Αὐτοῦ. Συναπέθανον μετ᾽ Αὐτοῦ ὡς πρός τήν ἁμαρτίαν καί ἐνεκρώθη ὁ ἐν αὐτοῖς παλαιός ἄνθρωπος. Ὅπως δέ ὁ Χριστός ἀποθανών ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου, οὕτω καί οἱ βαπτιζόμενοι διά καταδύσεως ἐξέρχονται ἐκ τῆς κολυμβήθρας νέοι πλέον ἄνθρωποι, ἵνα περιπατήσωσιν ἐν καινότητι ζωῆς”, (Ρωμ. 6,4) ἐπιδεικνύοντες βίον ἅγιον, σύμφωνον πρός τάς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ καί τήν διδασκαλίαν τῆς μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.