1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Ἰανουαρίου / 12ης Φεβρουαρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκοψε τήν Βασιλόπιτταν εἰς τήν ἑλληνικήν Λέσχην Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἀνηγέρθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Σκευοφύλακος τοῦ Παναγίου Τάφου Εὐθυμίου καί ἀπετέλεσε τό κέντρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος εἰς καιρούς δυσχερείας καί καιρούς εὐημερίας, μέ τήν Ἱερουσαλήμ διῃρημένην, καί ἑστίαν γήν ἁγίαν γῆν βιώσεως τῶν παραδόσεων τοῦ ἔθνους ἡμῶν.

Τόν Μακαριώτατον προσεφώνησεν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος κ. Δαμιανός Ἀναστάσιος, ἀναφερόμενος εἰς τήν συμπαράστασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων πρός τήν Ἑλληνικήν Κοινότητα εἰς τό παρελθόν καί σήμερον.

Παρών, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος ηὐχήθη εἰς τά μέλη τῆς Κοινότητος τό ἔτος 2017, ἔτος προόδου, εὐτυχίας καί εὐημερίας, ὁμονοίας καί καρποφόρου συνεργασίας.

Ὅτε ἐψάλη τό «Μορφήν ἀναλλοιώτως» καί τό «εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου», ὁ Μακαριώτατος ἔκοψε τήν πίτταν καί ηὐχήθη τό Νέον Ἔτος αἴσιον, εἰρηνικόν, εὐτυχές καί δημιουργικόν.

Παρών ἦτο καί ὁ γηραιός ὀδοντίατρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος συγγραφεύς τοῦ βιβλίου ῾I am Jerusalem᾽ δρ. Τζών Τλήλ ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐμπειρίαν αὐτοῦ μετά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πλησίον τῆς οἰκίας αὐτοῦ εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.

Δι’ ὅλων ούτων τά μέλη τῆς μικρᾶς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων ἔζησαν μίαν συγκινητικήν ἐθνικήν βραδυάν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.