1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ.

Ἀπό Πέμπτην, 25ην Αὐγούστου/ 7ην Σεπτεμβρίου 2012, ἕως Παρασκευήν 26ην Αὐγούστου / 8ην Σεπτεμβρίου 2012, ἔλαβε χώραν εἰς Κωνσταντινούπολιν  Διεθνές Συνέδριον μέ θέμα: “The Arab Spring & Peace in the Middle East:  Muslim and Christian Perspectives”. Διοργανωταί τοῦ Συνεδρίου ἦσαν τά ἱδρύματα Marmara University Institute for Middle East Studies καί Center for Islamic Research in Istanbul.

Εἰς τό Συνέδριον τοῦτο παρέστησαν  ὁ Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdogan καί ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ahmet Davutoglu. Ἐπίσημος προσκεκλημένος ἐπίσης ἦτο ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’.

Τό Συνέδριον εἶχε ὡς σκοπόν νά συζητηθοῦν αἱ εὐκαιρίαι καί αἱ προκλήσεις πού παρουσιάζονται ἐξαιτίας τοῦ πολιτικο-κοινωνικοῦ φαινομένου, τοῦ καλουμένου “The Arab Spring” / «Ἀραβική Ἄνοιξις» καί ἡ προσπάθεια τῶν θρησκευτικῶν ὀργανισμῶν ἀνά τόν κόσμον διά ἁρμονικήν συμβίωσιν πληθυσμῶν μέ διαφορετικήν θρησκευτικήν καί πολιτιστικήν ἔκφρασιν, μελῶν τῶν  μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν καί ἡ ἐξεύρεσις κοινῶν σημείων εἰς τήν θρησκευτικήν καί πολιτιστικήν παράδοσιν αὐτῶν.

Τήν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου ἐπραγματοποίησεν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdogan. Κατά τήν πρώτην ἡμέραν τοῦ Συνεδρίου, τάς Χριστιανικάς ἀπόψεις ἐξέφρασεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος (ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/09/07/2146/ )

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος μετέβη ἐπισήμως εἰς προσκύνησιν εἰς τήν Ἁγίαν Σοφίαν, ἔνθα καί ἐξεναγήθη μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανῶν συνέδρων, ἀκολούθως δέ μετέβη καί εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.