1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ UCLAN ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Τήν Τετάρτην, 18ην Νοεμβρίου / 2αν Δεκεμβρίου 2015, διωργανώθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου UCLAN εἰς τήν αἴθουσαν αὐτοῦ εἰς Λάρνακα τῆς Κύπρου φιλανθρωπική ἐκδήλωσις ὑπέρ τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῶν Συρίων προσφύγων.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην μετέσχεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκεκλημένος ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου κ. Φλώρου Βωνιάτου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐν Κύπρῳ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου.

Ἅμα τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Λάρνακος, ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ ἐν Κύπρῳ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβ. Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου Πυλιώτου, στενοῦ συνεργάτου τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου καί ἄλλων Κυπρίων κληρικῶν.

Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Λάρνακος ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ἐν Λευκωσίᾳ Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἔνθα κατά τήν μεσημβρίαν παρέθεσε Αὐτῷ καί τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κύπρου κ. Χρυσοστόμῳ γεῦμα, ὁ Ἔξαρχος Σεβ. Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος.

Τήν φιλάνθρωπον ταύτην «ἐκδήλωσιν ἀγάπης» ἤνοιξε διά προσφωνήσεως Αὐτοῦ ὁ κ. Βωνιάτης, ὑπογραμμίζων τό ἀνώτατον ἐπιστημονικόν ἐπίπεδον τοῦ Πανεπιστημίου UCLAN καί τήν σημασίαν τῆς φιλανθρωπικῆς ταύτης ἐκδηλώσεως αὐτοῦ, ἐμπνευσθείσης ἐκ τοῦ κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Ἰορδανίαν τοῦ ἔργου συμπαραστάσεως, τήν ὁποίαν παρέχει τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων πρός τούς ἐκτοπισθέντας ἐκ τῆς Συρίας καί διαβιοῦντας εἰς τόν προσφυγικόν καταυλισμόν Za atar ἄχρι τῆς ἐπιστροφῆς αὐτῶν εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐχαιρέτισε τήν ἐκδήλωσιν ταύτην διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

«Τῆς δέ εὐποιΐας καί κοινωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε. Τοιαύταις γάρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός», (Ἑβρ. 13,16).

 Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομε,

Ἱερώτατοι Μητροπολῖται,

Ἐντιμότατε Πρόεδρε τοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου UCLAN Κύπρου κ. Φλῶρε Βωνιάτη καί Dr. Mehua, Dean of the Universit.,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Βόστρων κ. Τιμόθεε Ἔξαρχε τοῦ Παναγίου Τάφου,

Ὁσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα π. Ἱερώνυμε,

Κυρίαι καί Κύριοι,

 Ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν ἀξιέπαινον ὄντως πρωτοβουλίαν διά τήν ἠθικῶς τε καί ὑλικῶς ἐνίσχυσιν τῶν ἐκ τῶν πατρῴων ἑστιῶν ἐκτοπισθέντων καί εἰς Ἰορδανίαν διαφυγόντων ἐκ Συρίας καί Ἰράκ συνανθρώπων ἡμῶν, ἤλθομεν σήμερον ἀπό τήν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ εἰς τήν πολύπαθον μεγαλόνησον ἡμῶν Κύπρον, διά νά παραστῶμεν εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ταύτην ἐκδήλωσιν.

 Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη ἀποτελεῖ ἔργον ἀγαθόν καί εὐάρεστον τῷ Θεῷ τῷ δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντι ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντι ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντι.

 Ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων οὖσα ἀψευδής μάρτυς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀφάτου φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν, οὐδέποτε ἔπαυσε νά μεριμνᾷ διά τούς ἐν ἀνάγκαις καί ἀσθενείαις ὄντας ἀδελφούς ἡμῶν, στοιχοῦσα εἰς τούς λόγους τοῦ θείου Παύλου: «Τό αὐτό ὑπέρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τά μέλη καί εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη», (Α´ Κορ. 12, 26).

Τούτου ἕνεκεν, συνεστήθη εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας Πατριαρχικόν Γραφεῖον, ἔχον ὡς κύριον σκοπόν αὐτοῦ τήν συμπαράστασιν εἰς τούς πάσχοντας συνανθρώπους μας γενικώτερον καί τούς ἐκ Συρίας πρόσφυγας εἰδικώτερον, ἄνευ τινός διακρίσεως χρώματος, ἐθνικότητος ἤ θρησκεύματος.

 Ὁμολογουμένως καί εἰς τό πρόσφατον παρελθόν ἐκδηλωθεῖσα συναντίληψις τῶν ἐχόντων τήν πεῖραν τοῦ ἐκτοπισμοῦ καί τῆς βιαίας φυγῆς ἐκ τῶν ἑστιῶν αὐτῶν Ἑλληνοκυπρίων καί μή ἀδελφῶν ἡμῶν, ὑπέρ τῶν ἐν Ἑλλάδι, Ἰορδανίᾳ καί ἀλλαχοῦ καταπονουμένων ἀνθρώπων προκαλεῖ βαθεῖαν συγκίνησιν ἀλλά καί λόγον παρακλήσεως. Καί τοῦτο διότι «τοιουτοτρόπως ποιεῖται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν», (Ἑβρ. 13,21).

 Περιττόν νά ἀναφέρωμεν ὅτι ἡ ἱδρυσις καί λειτουργία ἀνωτάτων ἀκαδημαϊκῶν κέντρων εἰς τήν Δημοκρατίαν τῆς Κύπρο,υ ὡς π.χ. ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Ἐκκλησίας τῇ σοφῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ λίαν ἡμῖν ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου ὡς καί τοῦ UCLAN Πανεπιστημίου τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ κ. Βωνιάτου, διανοίγει νέους ὁρίζοντας στενωτέρας συνεργίας μεταξύ τῆς Κύπρου καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τόν τομέα τῆς παιδείας καί τοῦτο ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν λαῶν τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς ἡμῶν γενικώτερον καί τῶν Χριστιανῶν εἰδικώτερον.

 Ἡ ἐν τῷ κόσμῳ ἐπικρατοῦσα ἀκαταστασία καί ἀνομία ἀποτελεῖ ἔργον τῶν οἰκονόμων τῆς ἀδικίας (Λουκ. 16, 8). Διά τοῦτο καλούμεθα ὡς υἱοί τοῦ φωτός τῆς ἐνσάρκου ἀγάπης τοῦ ἐν Βηθλεέμ γεννηθέντος Χριστοῦ, ἵνα φανῶμεν φρονιμώτεροι ἐκείνων, δηλονότι τῶν υἱῶν τῆς ἀδικίας τοῦ αἰῶνος τούτου.

 Ἐπί δέ τούτοις, εὐχαριστοῦντες πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν διοργάνωσιν τῆς φιλανθρώπου ταύτης πρωτοβουλίας ἀλλά καί τούς τιμήσαντας αὐτήν διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν, εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἐκ τοῦ θεοδέγμονος σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ ἀνατείλας ἥλιος τῆς δικαιοσύνης Κύριος ἡμῶν Ἱησοῦς Χριστός φωτίσῃ τούς ἄρχοντας καί κραταιούς τῆς γῆς μέ τό φῶς τῆς εἰρήνης καί δικαιοσύνης, ἡμᾶς δέ ἀξιώσῃ ὅπως ὁ Χριστός ἀναγεννηθῇ ἐν τῷ σπηλαίῳ τῶν καρδιῶν ἡμῶν καί τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ψάλλωμεν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ( Λουκ. 2, 14).

 Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Εὐχαριστοῦμεν.

Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ ἐν Ἀμμάν Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου, κα Οὐαφά Κσούς, δραστηριοποιουμένη ὑπέρ τῶν ἐν Ἰορδανίᾳ Συρίων Προσφύγων ἐπῄνεσε τήν φιλανθρωπικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Πανεπιστημίου UCLAN καί ὡμίλησε συντόμως περί τοῦ ἐπιτελουμένου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἔργου συμπαραστάσεως τῶν Συρίων προσφύγων, διαμενόντων εἰς τήν Ἰορδανίαν καί περί τῆς ἐνισχύσεως τῶν προσφύγων, τούτων ὑπό τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης τοῦ Πανεπιστημίου UCLAN καί προσεκάλεσεν τούς μετέχοντας τῆς ἐκδηλώσεως εἰς δεῖπνον, διοργανωθησόμενον εἰς Ἀμμάν εἰς τόν προσφυγικόν σταθμόν τῶν Συρίων προσφύγων ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐγγιζούσης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Τήν προσφώνησιν ταύτην ἠκολούθησαν ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι, ψαλέντες ὑπό τῆς χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἀνδρέου Ἀβραάμ Βάβη. Μεταξύ τῶν ὕμνων τούτων ἦσαν τό Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα, τοῦ ἁγίου Λαζάρου καί ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τούς ὕμνους τούτους ἠκολούθησαν παραδοσιακά Κυπριακά ᾄσματα καί Κυπριακοί πατριωτικοί χοροί.

Τήν ἐκδήλωσιν ἔκλεισεν ἡ φιλαρμονική χορῳδία τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ ὑπό τήν εὐλογίαν τοῦ Πατρός καί ποιμενάρχου αὐτῆς παρόντος Μητροπολίτου Ἡσαΐου καί ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ κ. Χαριλάου Νικολαΐδου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.