1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΜΑΔΑ DEANS ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 8ης /21ης Ἀπριλίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον πεντηκονταμελῆ  ὁμάδα Deans τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα, συνοδευομένων ὑπό τῶν συζύγων αὐτῶν καί ὑπό τοῦ Dean τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας π. Χουσάμ.

Τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης ἐπεσκέφθησαν τήν Ἁγίαν Γῆν, διά νά γνωρίσουν ταύτην καί διά νά ἐργασθοῦν διά τήν  καλλιτέρευσιν τῆς θέσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς αὐτήν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τῶν Παναγίων Προσκύνημάτων, τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ καί ἄλλων προσκυνημάτων, ὡς τῆς ἀρραγοῦς στέγης προστασίας τῶν Χριστιανῶν καί ὡς τῆς ἐγγυήσεως τῆς διαφυλάξεως τῆς Χριστιανικῆς ταυτότητος αὐτῶν καί τῆς παραμονῆς αὐτῶν εἰς τάς πατρογονικάς ἑστίας αὐτῶν.

Οἱ ἱερωμένοι οὗτοι, Πάστορες τῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ἤκουσαν μετά προσοχῆς τούς λόγους τοῦ Μακαριωτάτου καί ηὐχαρίστησαν Αὐτόν, λέγοντες ὅτι οἱ λόγοι οὗτοι θά ἀποβοῦν χρησιμώτατοι εἰς αὐτούς διά τήν ὑπηρεσίαν αὐτῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν αὐτῶν.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐπισκέπται ἐξέφρασαν ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας διά τούς λόγους τοῦ Μακαριωτάτου, λέγοντος ὅτι ἡ ἁγιότης τῆς Ἱερουσαλήμ ὀφείλεται εἰς τό ὅτι ἡ γῆ αὕτη ἔχει ποτισθῆ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν προφητῶν καί τοῦ σταυρικοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/ChhsFBkMkao