1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΑΚ.

Τήν Τετάρτην, 11ην /24ην Δεκεμβρίου 2014, ἔλαβε χώραν ἐπίσκεψις τοῦ βασιλέως τῆς Ἰορδανίας εἰς τήν ἱστορικήν πόλιν τοῦ Κάρακ (ἀρχαίαν Κυριακούπολιν) τῆς Νοτίου Ἰορδανίας διά συνάντησιν αὐτοῦ μετά τῶν ὑπηκόων τοῦ βασιλείου αὐτοῦ Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τῶν τελευταίων.

Ἡ πόλις αὐτή καθ’ αὐτή ἀριθμεῖ σήμερον περί τούς 10.000 χιλιάδας κατοίκους, ἡ ὅλη δέ περιοχή, ἡ Νομαρχία αὐτῆς, περί τούς 100.000 κατοίκους, οἱ Χριστιανοί δέ αὐτῆς ἀριθμοῦν περί τούς 6,000 κατοίκους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 3.000 καί πλέον εἶναι Ὀρθόδοξοι.
Ἡ πόλις ἔχει μακράν ἱστορίαν. Ἀνῆκεν εἰς τό Βυζάντιον μέχρι τό ἔτος 638 μ.Χ., ὁπότε εἰς τήν περιοχήν αὐτήν ἡττήθησαν οἱ Βυζαντινοί ὑπό τοῦ Χαλίφου Ὁμάρ Χατάμπ.

Ἡ συνάντησις αὕτη ἔλαβε χώραν, ἵνα συσφιγχθῇ ἔτι πλέον ἡ ὑπάρχουσα εἰρηνική θρησκευτική συμβίωσις μεταξύ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, τήν ὁποίαν ἀπολαμβάνουν οἱ πολῖται τῆς Ἰορδανίας χάρις εἰς τήν ἀνεξίθρησκον καί εἰρηνικήν διακυβέρνησιν τοῦ βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Ἰμπν Χουσεΐν Β’.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην προσῆλθε καί ὡμίλησε πρῶτος μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ Ἀραβιστί, διά στόματος τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὑπευθύνου τῶν τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν, ἀναρτηθησομένης προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.