1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ Κ. ΠΕΤΡΟΝ ΣΟΛΩΜΟΥ.

Τήν Δευτέραν, 21ην Ὀκτωβρίου /3ην Νοεμβρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν ἐκ Κύπρου προσκυνητήν κ. Πέτρον Σολωμοῦ, παρουσίᾳ τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ ἐν Κύπρῳ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς ἐκτίμησιν καί ἀναγνώρισιν τῆς ἀφωσιωμένης, ἀνιδιοτελοῦς καί συνεργασίας καί ἐμπράκτου βοηθείας αὐτοῦ πρός τάς πρόσφατους ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου ἀνακαινισθεῖσαν καί ἀνασυσταθεῖσαν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν.

Ὁ παρασημοφορηθείς κ. Σολωμοῦ συγκεκινημένος ηὐχαρίστησε διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τόν Μακαριώτατον καί ἐξεδήλωσε καί πάλιν τήν διάθεσιν αὐτοῦ νά ἀφιερώσῃ τάς δυνάμεις αὐτοῦ εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας καί δή αὐτῆς τῶν Ἱεροσολύμων.

Πρός τήν ἐρίτιμον σύζυγον τοῦ κ. Σολωμοῦ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν ἐπιστήθιον χρυσοῦν σταυρόν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/cew2jKuyl9g